Thứ Bảy, 27/02/2021 - 02:3:50 Đường dây nóng: 096 774 2199

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Thứ Năm, 22/02/2018 14:05:00

(BKTO) - Nối tiếp truyền thống vẻ vang mà toàn Ngành đã đạt được trong 23 năm qua, đặc biệt là những kết quả hoạt động nổi bật năm 2017, KTNN đang tích cực triển khai thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2018 với khí thế tự hào và niềm tin thắng lợi. Để tiếp tục hoàn thành toàn diện những nhiệm vụ hết sức nặng nề đang đặt ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KTNN phải quán triệt sâu sắc những định hướng sau: luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội và Chính phủ; kiên định với những mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Nhiệm vụ kiểm toán là xuyên suốt và quan trọng hàng đầu

Năm 2018, KTNN xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Ngành là đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 để ngày càng khẳng định vị thế của cơ quan KTNN trong hệ thống nhà nước pháp quyền, xứng đáng với địa vị pháp lý đã được hiến định.

Cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm này, KTNN đã và đang thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ những giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng của các khâu trong quá trình kiểm toán, từ xây dựng Kế hoạch kiểm toán (KHKT) đến tổ chức thực hiện kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán (BCKT) và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. 
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: T.L

Trong KHKT năm 2018, ngoài các đầu mối, đơn vị được kiểm toán, lần đầu tiên, KTNN xác định chi tiết danh mục các đơn vị, dự án được kiểm toán. Điểm khác biệt, đổi mới này là kết quả của việc quán triệt tinh thần ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc với KTNN đầu Xuân Đinh Dậu nhằm góp phần hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu sự phiền hà đối với các đối tượng được thanh tra, kiểm toán.

Trong các cuộc kiểm toán ngân sách, tập trung kiểm toán các cấp ngân sách, đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp, bố trí so le tạo điều kiện cho đơn vị. Bên cạnh đó, KTNN chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập KHKT thông qua việc áp dụng phần mềm công nghệ thông tin nhằm đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu, mục tiêu, phạm vi, nội dung kiểm toán; kiểm toán có trọng tâm, sâu và toàn diện công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các cơ quan, đơn vị, DN.

Để tạo cơ sở thuận lợi cho các đơn vị trong Ngành triển khai nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1785/QĐ-KTNN ngày 04/12/2017 về KHKT năm 2018; đồng thời, lãnh đạo KTNN cũng đã đề ra những định hướng và giải pháp nhằm triển khai thực hiện. Cụ thể là: 

Thứ nhất, tập trung kiểm toán ngân sách năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các Bộ, cơ quan T.Ư để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách làm căn cứ để HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 theo quy định; tăng cường các cuộc kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin, tiếp tục mở rộng quy mô và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động.

 
“Nhiệm vụ đặt ra đối với KTNN năm 2018 là hết sức nặng nề. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra, toàn Ngành cần đồng sức, đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm triển khai thực hiện, xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.
Thứ hai, tập trung kiểm toán việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, DN với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể, gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực.

Thứ ba, kiểm toán các chuyên đề phục vụ yêu cầu giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số chuyên đề đang được dư luận xã hội quan tâm như: dự án BOT, BT, ODA, hoàn thuế VAT... Nâng cao chất lượng công tác tham gia với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trong việc xem xét dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách T.Ư, phương án điều chỉnh dự toán NSNN, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán NSNN, đặc biệt là việc trình ý kiến độc lập của KTNN để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán NSNN, chủ trương đầu tư các dự án quan trọng của quốc gia, phê chuẩn quyết toán NSNN.

Thứ tư, xây dựng phương án tổ chức các cuộc kiểm toán khoa học và hiệu quả nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới các hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán, đảm bảo kết thúc kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán trước ngày 10/11/2018 và phát hành BCKT trước ngày 31/12/2018 đối với tất cả các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2018 (trừ cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017).

Trong đó, tăng cường lồng ghép KHKT, quyết định kiểm toán, phối hợp linh hoạt giữa các đơn vị trong Ngành; chủ động sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia các Đoàn kiểm toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian kiểm toán và bố trí đầy đủ công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo kế hoạch của Ngành; bố trí thời gian, nhân lực khảo sát và lập KHKT của cuộc kiểm toán phù hợp để thu thập đầy đủ thông tin, phân tích và đánh giá đúng rủi ro kiểm toán, xác định trọng tâm kiểm toán sát tình hình thực tế.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, nhất là trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán, tập trung kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện qua hoạt động kiểm toán, kiên quyết kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN; tăng cường tư vấn chính sách đối với HĐND và UBND các địa phương thông qua hoạt động kiểm toán.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường giáo dục về đạo đức, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ Kiểm toán viên Nhà nước; chấp hành tuân thủ tuyệt đối quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước, quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của Luật KTNN. Tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp và đột xuất để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót ngay trong quá trình kiểm toán, thực hiện nghiêm quy trình lập, thẩm định và phát hành BCKT theo quy định.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị

Để toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, lãnh đạo KTNN đã quán triệt thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý; đề cao đạo đức nghề nghiệp, coi đạo đức là sống còn và đạo đức nghề nghiệp là then chốt.

 
Theo Quyết định số 1785/QĐ-KTNN ngày 04/12/2017 về KHKT năm 2018, năm nay KTNN sẽ thực hiện 205 cuộc kiểm toán, bao gồm kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 tại Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm 2017 tại 16 Bộ, ngành T.Ư và 49 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; 9 chủ đề kiểm toán hoạt động; 25 chuyên đề kiểm toán chuyên sâu; 52 dự án đầu tư, công trình; 33 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tổ chức tài chính ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước...
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thủ trưởng đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân và người liên quan đối với các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục quán triệt sâu rộng các giải pháp cụ thể sau một năm sơ kết thực hiện Chỉ thị 769/CT-KTNN và Chỉ thị 873/CT-KTNN ban hành năm 2016 của KTNN.

Cùng với đó, lãnh đạo KTNN chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN. Trọng tâm của công tác này là xây dựng, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các văn bản triển khai thi hành Luật KTNN; đánh giá thực tiễn triển khai thi hành Luật KTNN làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật KTNN vào năm 2019 theo tinh thần của Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII).

Song song với việc đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động của Ngành, KTNN cũng đang tiếp tục thực hiện lộ trình đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ trên cơ sở hoàn thiện, bổ sung các quy trình xử lý công việc chuyên môn.

Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2018 hoàn thành xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của KTNN ở T.Ư và tất cả các KTNN khu vực, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; trang bị đầy đủ phương tiện làm việc và triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển tổng thể công nghệ thông tin của KTNN giai đoạn 2015-2020; vận hành, quản lý Trung tâm dữ liệu chính của KTNN theo mô hình quản lý tập trung; đưa vào sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng hỗ trợ hoạt động quản lý điều hành và các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán.

Một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nữa là phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Theo đó, KTNN đặt mục tiêu tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức đào tạo, bồi dưỡng hướng tới nhu cầu của người học và các kỹ năng cần thiết để vận dụng trong thực tiễn. Đẩy mạnh việc tổ chức các hội nghị trao đổi chuyên đề theo lĩnh vực kiểm toán, mời các chuyên gia quốc tế sang trao đổi kinh nghiệm, đào tạo về các vấn đề, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán mới, tiên tiến.

Để cụ thể hóa quyết tâm đăng cai tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Việt Nam khai mạc vào tháng 9/2018, KTNN cũng đang chú trọng chuẩn bị toàn diện về công tác hậu cần, cơ sở vật chất, nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Bên cạnh đó, KTNN cũng đang nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò thành viên Ban Điều hành ASOSAI trước khi trở thành Chủ tịch ASOSAI, cũng như tiếp tục chủ động phát huy, khẳng định tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019.

Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác với một số SAI chiến lược, có thế mạnh trên một số lĩnh vực KTNN đang cần phát triển để đẩy mạnh việc trao đổi, học tập kinh nghiệm. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế, như: USAID, KOICA, CCAF, EU, SECO nhằm khai thác hiệu quả các kiến thức, kinh nghiệm của các SAI trên thế giới và các dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực cho KTNN.

Có thể nói, nhiệm vụ đặt ra đối với KTNN năm 2018 là hết sức nặng nề. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra, lãnh đạo KTNN phát động toàn Ngành đồng sức, đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm triển khai thực hiện, xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban cán sự, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN và gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, luôn hạnh phúc và thành công!
 
TS. HỒ ĐỨC PHỚC - Ủy viên T.Ư Đảng,
Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Bình Luận