Thứ Bảy, 23/01/2021 - 8:00:01 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phát triển kinh tế bền vững dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ

(BKTO) - Cùng với nhiều nội dung khác, vấn đề phát triển kinh tế đã được đánh giá, dự báo và định hướng một cách toàn diện trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, trên cơ sở kế thừa những quan điểm còn phù hợp của giai đoạn trước, việc phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ mới đã đặt ra những yêu cầu cao hơn.