Thứ Năm, 28/01/2021 - 9:52:44 Đường dây nóng: 096 774 2199

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)- Ảnh: quochoi.vn

Luật Đầu tư công(sửa đổi) quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Giữ nguyên tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (UBTVQH) xin tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia và phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C thể hiện tại các điều từ Điều 7 đến Điều 10 của Dự thảo Luật.

Đối với quy định về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, UBTVQH cũng tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, quy định Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn (ĐTCTH) giai đoạn mới.

Theo đó, quy định tại Điều 60 của Dự thảo Luật về việc Quốc hội khóa trước chuẩn bị kế hoạch ĐTCTH để Quốc hội khóa mới quyết định tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ.

Đồng thời, để có thể triển khai, thực hiện việc giao kế hoạch đầu tư công trong năm đầu tiên của giai đoạn mới khi kế hoạch ĐTCTH giai đoạn mới chưa được Quốc hội quyết định, khoản 1 Điều 60 Dự thảo Luật quy định:

“1. Tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để Quốc hội cho ý kiến về các nội dung theo quy định tại Điều 49 của Luật này. Riêng kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán chi NSNN cho đầu tư phát triển của năm đầu tiên, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp này”.

Tương tự, đối với kế hoạch ĐTCTH ở địa phương, Dự thảo Luật chỉnh sửa tương ứng các quy định tại Điều 62 về trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương, trước ngày 5/12 năm thứ năm của kế hoạch ĐTCTH giai đoạn trước.

UBND trình HĐND cùng cấp khóa trước cho ý kiến về kế hoạch ĐTCTH giai đoạn sau; UBND căn cứ vào dự toán chi ngân sách địa phương cho đầu tư phát triển, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau.

Không thay đổi thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn

Liên quan đến quy định về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch ĐTCTH, theo kết quả lấy ý kiến đại biểu Quốc hội ngày 03/6/2019, do không có phương án nào được trên 50% đại biểu Quốc hội lựa chọn, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ cơ bản như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành; đồng thời, chỉnh lý một số chi tiết để đảm bảo đồng bộ với Luật ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể, về thẩm quyền của Quốc hội: UBTVQH đề nghị giữ nguyên quy định Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với: Chương trình mục tiêu quốc gia; Dự án quan trọng quốc gia.

Về “Nội dung báo cáo kế hoạch ĐTCTH trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”, UBTVQH đề nghị giữ cơ bản như quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công hiện hành, chỉ bổ sung nội dung trình về “định hướng cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực trong trung hạn” và tổng mức vốn kế hoạch ĐTCTH của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tổng mức vốn của từng cơ quan, tổ chức được giao kế hoạch vốn đầu tư công tại khoản 2, khoản 4 Điều 49 của Dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật NSNN về các lĩnh vực chi NSNN.
 
Đ. KHOA

Bình Luận