Thứ Ba, 15/6/2021 - 01:26:7 Đường dây nóng: 096 774 2199

Năm 2022: Dự kiến bội chi NSNN khoảng 3,5%GDP

Thứ Hai, 28/10/2019 11:15:00

(BKTO) - Bộ Tài chính vừa công bố Kế hoạch tài chính- NSNN 3 năm 2020-2022 trình Quốc hội. Theo đó, phấn đấu thu NSNN 4,9 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân 21-22%GDP; từ thuế, phí khoảng 19-20%GDP. Tỷ trọng thu nội địa đến năm 2022 dự kiến khoảng 84-85%.

Mức thu trên dựa trên mức dự báo tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2022 khoảng 6,8%, chỉ số giá tính GDP tăng khoảng 3-3,5%; tốc độ tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu khoảng 6,5-8%/năm.
 

Dự kiến thu NSNN 3 năm 2020-2022 khoảng 4,9 triệu tỷ đồng; chi NSNN khoảng 5,7 triệu tỷ đồng.

Về chi NSNN 3 năm, dự kiến khoảng 5,7 triệu tỷ đồng. Phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, đồng thời đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021-2022 theo chủ trương đã đề ra.

Với dự kiến thu và chi NSNN nêu trên, bội chi NSNN năm 2020 khoảng 3,44%GDP, năm 2021 và năm 2022 khoảng 3,5%GDP.

Các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn quy định (cuối năm 2020 dự kiến nợ công là 54,3%GDP, năm 2021 là 53,3%GDP, năm 2022 là 52,7%GDP).

Bộ Tài chính cũng dự báo một số rủi ro chính đối với Kế hoạch tài chính- NSNN 3 năm 2020-2022, đó là, kinh tế vĩ mô của Việt Nam chưa thực sự bền vững; khả năng duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao (6,8%/năm) là thách thức rất lớn; chi ngân sách gắn với các nghĩa vụ chưa được tính toán đầy đủ, chưa lường hết được như chi dự phòng lớn, chi thiên tai, dịch bệnh, vấn đề ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính, bội chi NSNN có thể không đạt kế hoạch trong trường hợp rủi ro về thu ngân sách, hoặc rủi ro về chi gắn với các nghĩa vụ dự phòng lớn, chi thiên tai, dịch bệnh...

MINH ANH

Bình Luận