Thứ Hai, 27/6/2022 - 12:24:11 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, Kiểm toán Nhà nước xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thứ Ba, 05/01/2021 15:17:01

(BKTO)- Sáng 05/01, Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã trang trọng diễn ra tại Hà Nội. Tại Hội nghị, cùng với Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ngành, các đại biểu đã trình bày tham luận làm nổi bật thêm những thành tích, kết quả mà KTNN đã đạt được trong năm 2020, cũng như đề cập, làm rõ thêm phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của toàn Ngành.

 

Quang cảnh Hội nghị
 


Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết, năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán.

KTNN không ngừng tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán; tăng cường kiểm soát việc xác định phạm vi, giới hạn kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm định, xác minh, đối chiếu trong quá trình thực hiện kiểm toán; nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng chống tham nhũng trong quá trình kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nhất là ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán…

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt nhấn mạnh tính tiên phong, bản lĩnh, gương mẫu và trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTV.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày báo cáo tại Hội nghị
 


Kết quả, năm 2020, KTNN đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán (158 cuộc theo phân giao kế hoạch đầu năm, bổ sung 22 cuộc và 06 cuộc điều chỉnh giảm theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và đề nghị của các đơn vị có liên quan) tổ chức thành 188 đoàn kiểm toán.

Mặc dù trong điều kiện của dịch bệnh Covid-19, song với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, kiểm toán viên, đến 31/12/2020, toàn ngành đã triển khai 186/188 đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 183/186 đoàn kiểm toán đã triển khai (03 đoàn kiểm toán bổ sung chưa kết thúc).

Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước, các cuộc kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của Luật KTNN.

Tổng hợp kết quả kiến nghị xử lý tài chính đến 04/01/2021 là 60.035 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 4.965 tỷ đồng, giảm chi NSNN 13.836 tỷ đồng, kiến nghị khác là 41.234 tỷ đồng.
 
Năm 2020, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân. 
Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, như: Cơ chế quản lý và sử dụng nguồn tích lũy tài chính công đoàn, thực hiện hợp đồng BT, BOT; công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng...

Bên cạnh đó, KTNN đã chủ động gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các đại biểu Quốc hội Báo cáo ý kiến đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2020, dự toán NSNN năm 2021 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 để Quốc hội xem xét, quyết định...
 

Đông đảo đại biểu tham dự Hội nghị
 


Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020 và những năm trước đó, để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, KTNN xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2021 là: “Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; tập trung nâng cao năng lực, đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, có giải pháp khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động kiểm toán để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN; tăng cường đào tạo nhân lực, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”.

Để đảm bảo thực hiện thành công phương hướng nhiệm vụ năm 2021, KTNN đã xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Một là, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 nhằm ngày càng khẳng định vị thế của cơ quan KTNN trong hệ thống nhà nước pháp quyền, xứng đáng với địa vị pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Hai là, triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) làm cơ sở xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 10 năm tới của KTNN.

Ba là, tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2021 đảm bảo tiến độ, kết quả, hiệu quả và chất lượng trên tinh thần đổi mới toàn diện phương pháp quản lý hoạt động kiểm toán, cải cách hành chính, phát triển và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán. Đồng thời, tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, KTV nhà nước…

Bốn là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, Luật KTNN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN cho phù hợp với bối cảnh và xu hướng mới.

Năm là, đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức của KTNN theo quy định của trung ương gắn với thực tiễn hoạt động của ngành và Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự đảng KTNN; tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về công tác cán bộ…

Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thành viên ASOSAI giai đoạn 2018-2024 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; điều hành thành công Đại hội ASOSAI 15, hoàn thành chuyển giao vai trò Chủ tịch ASOSAI cho KTNN Thái Lan; triển khai cuộc kiểm toán hợp tác về kiểm toán môi trường trong khu vực Đông Nam Á liên quan đến nguồn nước sông Mê Công.

Cùng với đó là các nhiệm vụ: Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động của Ngành và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ; Hoàn thành 100% Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 và các công việc liên quan đến công tác quản lý đào tạo, quản lý đề tài nghiên cứu khoa học; Tiếp tục triển khai công tác thông tin, truyền thông một cách chuyên nghiệp…

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận tiêu biểu của các đơn vị KTNN chuyên ngành đề cập đến một số kết quả nổi bật trong hoạt động kiểm toán năm 2020.

Ông Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II:

Năm 2020, KTNN đã thực hiện kiểm toán việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn 2016-2020. Đây là quá trình thực hiện kiểm toán để thực hiện một phần việc đánh giá chính sách tài khóa quốc gia. KTNN đã thực hiện kiểm toán giai đoạn 2016-2020 với nguồn vốn đầu tư rất lớn.
 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng trình bày tham luận 
 


Qua cuộc kiểm toán, KTNN đã đánh giá được tính hiệu lực, hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công trung hạn và chỉ ra những sai lệch của các đơn vị trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, từ đó rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công trung hạn.

Kết quả, KTNN đã chỉ ra một số sai lệch cần chú ý như: Khi các Bộ, cơ quan TƯ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia nếu nguồn vốn nước ngoài tăng thì phải giảm tương ứng nguồn vốn dự phòng trong nước, nhưng các đơn vị khi thực hiện chưa kịp cập nhật giảm nguồn dự phòng ngân sách trong nước khi nguồn vốn nước ngoài tăng. Khi giao kế hoạch đầu tư trung hạn không bao gồm giao dự phòng chung từ các nguồn mà giao kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn trái phiếu chính phủ cao hơn mức Quốc hội giao. Giao dự phòng chung cho các dự án quan trọng quốc gia thì phải báo cáo Quốc hội nhưng lại chưa báo cáo Quốc hội. Phân bổ nguồn dự phòng chung cho một số dự án chưa đảm bảo trình tự ưu tiên, chưa đảm bảo tiêu chí đúng danh mục theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một vấn đề cần lưu ý nữa là chưa kịp thời rà soát các cấp có thẩm quyền điều chuyển số vốn từ nợ đọng xây dựng cơ bản hoặc số vốn bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản chuyển sang các dự án khác có nhu cầu hơn để kịp thời sử dụng…

Ông Vũ Văn Hồng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III:

Nếu như trong giai đoạn trước đây, KTNN chủ yếu thực hiện lồng ghép nội dung liên quan đến môi trường trong các cuộc kiểm toán chuyên đề, mà phần lớn là các cuộc kiểm toán tài chính kết hợp kiểm toán tuân thủ thì đến nay, các cuộc kiểm toán môi trường đã được thực hiện dưới hình thức kiểm toán hoạt động theo thông lệ quốc tế, tập trung đi sâu đánh giá theo các tiêu chí 3E.
 

Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Vũ Văn Hồng tham luận tại Hội nghị
 


Một số cuộc kiểm toán nổi bật phải kể đến như kiểm toán môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, hoạt động quản lý nhập khẩu phế liệu, quản lý chất thải y tế (KTNN chuyên ngành III); cuộc kiểm toán việc giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy (KTNN khu vực IV); cuộc kiểm toán hoạt động cải tạo và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (KTNN khu vực X), cuộc kiểm toán việc quản lý bảo vệ môi trường Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kết quả cho thấy các địa phương ban hành văn bản quản lý thiếu cơ sở pháp lý, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện; việc phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Tài nguyên và Môi trường và phòng Tài nguyên Môi trường chưa đem lại hiệu quả mong muốn, đặc biệt là việc chia sẻ thông tin, dữ liệu môi trường hoặc trong công tác thanh tra, kiểm tra còn rất hạn chế, không kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và giám sát và việc quản lý, sử dụng các hồ sơ, dữ liệu môi trường còn chồng chéo, nhiều khu công nghiệp chưa xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường và hệ thống xử lý nước thải tập trung trong nhiều năm qua…

Ngoài ra, KTNN còn kiến nghị sửa đổi, bổ sung trên 20 văn bản hướng dẫn, quy định về lĩnh vực môi trường, cùng với đó là hàng loạt các giải pháp, đề xuất phù hợp, mang tính thực tiễn cao tới các cấp, các ngành.

Ông Vũ Văn Cường - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII:

KTNN chuyên ngành VII luôn ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán và đã chủ động triển khai ứng dụng CNTT và kiểm toán CNTT trong nhiều năm qua và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Với đặc thù là đơn vị được giao chức năng kiểm toán CNTT, KTNN chuyên ngành VII đã phát huy tối đa năng lực, trình độ của các kiểm toán viên trong tất cả các khâu của hoạt động kiểm toán.
 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Vũ Văn Cường tham luận tại Hội nghị
 


Có thể nói KTNN chuyên ngành VII là đơn vị đã đi đầu về ứng dụng CNTT trong công tác lập kế hoạch kiểm toán, mang lại hiệu quả tốt và có tính đột phá. Các đoàn kiểm toán trong năm 2020 đều có áp dụng và ứng dụng CNTT, đặc biệt là Đoàn kiểm toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội có nhiều kết quả tốt.

KTNN chuyên ngành VII còn tích cực triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Tin học trong việc cung cấp hồ sơ của các Đoàn kiểm toán để thực hiện việc số hóa dữ liệu; phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với Ban quản lý dự án CNTT của KTNN triển khai xây dựng các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; coi trọng phát triển các ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của KTNN.

Tin và ảnh: HÒA LỘC - THOAN HỒNG

Bình Luận