Thứ Tư, 6/7/2022 - 23:31:8 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(BKTO) – Ngày 03/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo điện tử Kiểm toán trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Xem thêm