Thứ Tư, 5/10/2022 - 12:00:59 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, 17/08/2022 08:20:00

(BKTO) - Cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, đồng thời phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” khi chủ trì Hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tổ chức vào sáng 16/8, tại TP. Hồ Chí Minh.
 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động rất phức tạp, khó dự báo, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thành tựu cơ bản, bao trùm là đã luôn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.

Đồng thời, coi trọng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Thống nhất với ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo về quan điểm cơ bản trong lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải luôn giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Nhắc lại tổng kết lý luận - thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, Đảng ta đã chỉ rõ “dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta”, Chủ tịch nước cho rằng cần kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, trong đó nội lực là nhân tố quyết định; đồng thời, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi và nguồn lực từ bên ngoài.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối, quy định toàn bộ các nội dung của các quan điểm khác về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, cần phát huy kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; đồng thời nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chiến lược có liên quan trong thời gian tới…/.

DIỆU THIỆN

Bình Luận