Thứ Tư, 5/10/2022 - 13:9:28 Đường dây nóng: 096 774 2199

Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025

Thứ Tư, 10/08/2022 14:45:00

(BKTO) - Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ảnh minh họa. Nguồn:sbv.gov.vnThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1382/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm triển khai chỉ đạo của NHNN đến các đơn vị thuộc ngành ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” và các nội dung tại Đề án.

Kế hoạch nêu cao tinh thần chủ động, nỗ lực của từng đơn vị và sự hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành ngân hàng để quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau:

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Các giải pháp hỗ trợ về điều hành chính sách tiền tệ; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngành ngân hàng; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường công tác truyền thông.

Nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động của TCTD.

Hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục áp dụng và triển khai Basel II; phát triển mạng lưới các TCTD.

Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng; thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh, đầu tư vào các ngành sản xuất và tiêu dùng ít carbon; phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Đặc biệt, Kế hoạch đã quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm các nội dung: Xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các TCTD; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của VAMC.
Kế hoạch cũng quy định các nội dung cụ thể, chi tiết các giải pháp theo từng nhóm/khối các TCTD./.

THÀNH ĐỨC

Bình Luận