Thứ Hai, 10/8/2020 - 02:40:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam: Kinh doanh có lãi nhưng quản lý chi phí còn bất cập

Thứ Hai, 23/03/2020 08:25:00

(BKTO) - Kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Tổng công ty), KTNN đánh giá, Công ty mẹ và các công ty con được kiểm toán đã tổ chức quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản nhà nước kinh tế, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị vẫn còn những hạn chế, thiếu sót được KTNN chỉ ra và kiến nghị chấn chỉnh.


Kết quả kiểm toán đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý tài chính của Tổng công ty. Ảnh tư liệu

Kết quả sản xuất kinh doanh tăng, bảo đảm khả năng thanh toán

Năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đều tăng so với năm 2016. Cụ thể, doanh thu của Tổng công ty đạt hơn 1.068 tỷ đồng/1.026 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 95,08 tỷ đồng/53,27 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2016. Nộp NSNN tăng 34% so với năm 2016.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty có lãi, thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như: tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 14,44%, tăng 65% so với năm 2016; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 11,52%, tăng 65% so với năm 2016; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 10,6% tăng 63% so với năm 2016; hệ số sinh lời của tài sản đạt 7,31%, tăng 77% so với năm 2016.
Kết quả kiểm toán cũng cho thấy, tại thời điểm 31/12/2017, Tổng công ty đảm bảo khả năng thanh toán. Trong đó, khả năng thanh toán hiện hành (tổng tài sản/nợ phải trả) đạt 3,06 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đạt 1,58 lần; hệ số nợ (nợ phải trả/vốn chủ sở hữu) là 0,49 lần. Tại các công ty được kiểm toán, công ty có hệ số nợ cao nhất là Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực (KV) VIII (0,28 lần) và thấp nhất là Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải KV VII (0,12 lần). Hệ số bảo toàn vốn là 1,07 lần; hệ số bảo toàn vốn tại các công ty được kiểm toán đều đạt từ 1 đến 1,05 lần.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý tài chính kế toán của Tổng công ty. Cụ thể, qua kiểm toán cho thấy, Công ty TNHN Hoa tiêu hàng hải KV I không ghi nhận tồn kho tại thời điểm 31/12/2017 đối với nhiên liệu tồn trên phương tiện mà đưa vào giá vốn trong kỳ. Trong quản lý tài sản cố định, Công ty mẹ không tăng giá trị tài sản cố định công trình nâng cấp đường bộ tòa nhà văn phòng Tổng công ty hơn 1,33 tỷ đồng theo quy định. Đối với chi phí trả trước ngắn hạn, Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải KV I hạch toán chi phí các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ số tiền 275 triệu đồng, không đúng quy định của Bộ Tài chính. Về quản lý doanh thu, thu nhập, qua kiểm toán cho thấy, Cục Hàng hải Việt Nam quyết toán Hợp đồng dịch vụ công ích với đơn vị vượt khối lượng thực tế thực hiện Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu 284 triệu đồng; Công ty mẹ quyết toán Quỹ Tiền lương cho người lao động vượt trên 3,11 tỷ đồng. 

Kết quả kiểm toán cũng điều chỉnh tăng trích lập Quỹ Đầu tư phát triển hơn 3,81 tỷ đồng, đồng thời tăng số thuế phải nộp NSNN hơn 1,01 tỷ đồng.

Cần ban hành định mức phun hút đất nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải

 Kiểm toán công tác quyết toán kinh phí nạo vét, duy tu luồng hàng hải, kết quả kiểm toán cho thấy, công tác lập dự toán còn sai sót số học do chênh lệch giữa giá trị dự toán được duyệt và số liệu tại các phụ biểu kèm theo quyết định phê duyệt dự toán (phê duyệt dự toán nhỏ hơn chi tiết phụ biểu) nhưng chưa được phát hiện và điều chỉnh kịp thời (luồng Soài Rạp - Hiệp Phước 228 triệu đồng; luồng Sông Hậu gói thầu số 6 và 7 là 2,62 tỷ đồng; luồng Sài Gòn - Vũng Tàu 814 triệu đồng).

Bên cạnh đó, công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu của đơn vị và các bên liên quan áp dụng Quy trình thi công và nghiệm thu công tác nạo vét các công trình vận tải biển thực hiện bằng phương pháp cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 924-QĐ/KT4 ngày 21/4/1975 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã lạc hậu, sai số trong nạo vét lớn, đến nay chưa có văn bản thay thế song đơn vị chưa tổ chức xây dựng, thẩm định phê duyệt định mức làm cơ sở thực hiện. Công tác hút phun đất do xà lan xả đáy tại âu chứa đất tạm lên bờ tại công việc “phun hút lên bờ với chiều dài ống phun nhỏ hơn hoặc bằng 500m” chưa có hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng Cục Hàng hải chưa tổ chức xây dựng định mức theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư.

Kết quả kiểm toán cũng chỉ rõ, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu của một số gói thầu còn thấp. Trong công tác nghiệm thu thanh toán Công trình nạo vét luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu (gói thầu số 6) tính sai khối lượng nghiệm thu dẫn đến làm tăng giá trị quyết toán 313 triệu đồng; Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (gói thầu số 7) hồ sơ hoàn công tính sai khối lượng nạo vét và khối lượng vận chuyển vật liệu nạo vét tại một số mặt cắt làm tăng giá trị nghiệm thu 174 triệu đồng.

Qua thực tế kiểm toán, KTNN kiến nghị Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam điều chỉnh số kế toán và báo cáo tài chính năm 2017 theo kết quả kiểm toán; kiến nghị xử lý tài chính hơn 1,32 tỷ đồng. Đồng thời, KTNN kiến nghị Tổng công ty chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán trên cơ sở những bất cập đã được KTNN chỉ ra.

Đối với Cục Hàng hải Việt Nam, KTNN kiến nghị giảm giá trị nghiệm thu thanh toán khi nghiệm thu quyết toán gói thầu số 7 luồng hàng hải cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu số tiền 173,9 triệu đồng. Đồng thời, KTNN kiến nghị đơn vị tổ chức xây dựng trình Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức công tác phun đất nạo vét từ âu chứa lên bờ bằng tàu hút cho các cự ly vận chuyển ≤ 300m, ≤ 500m… để các đơn vị làm cơ sở lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán, quyết toán và quản lý chi phí nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải.
 
Theo Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, tại thời điểm kiểm tra (tháng 6/2019), số kiến nghị về xử lý tài chính và xử lý khác đã được đơn vị thực hiện đạt 100%. Đơn vị cũng đã tổ chức mở tài khoản chi tiết theo dõi và hạch toán sản phẩm, dịch vụ công ích theo khoản mục chi phí trong dự toán chi tiết sản phẩm, dịch vụ công ích; tổ chức họp và quán triệt các nội dung về việc lựa chọn nhà thầu và công tác khác để đảm bảo tiến độ dự án… Đồng thời, sau khi có thông báo kết quả kiểm toán, Tổng công ty đã có văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam, đề nghị Cục tổ chức xây dựng định mức để trình Bộ Giao thông vận tải.

Đ.KHOA

Bình Luận

Tin cùng chuyên mục