Thứ Bảy, 13/8/2022 - 7:14:43 Đường dây nóng: 096 774 2199

Người chơi điện tử được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ

Thứ Sáu, 04/03/2022 21:10:00

(BKTO) - Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Dự thảo Thông tư) đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra lấy ý kiến.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet


NHNN cho biết, ngày 29/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Nghị định 86). Để triển khai Nghị định 86, NHNN ban hành Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Thông tư 15).

Ngày 27/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (Nghị định 121), thay thế Nghị định 86 và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2022. Để triển khai, hướng dẫn các quy định liên quan đến hoạt động thanh toán và ngoại hối tại Nghị định 121, NHNN xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 15.

Dự thảo Thông tư quy định người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt và chuyển khoản.

Trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, người chơi được bán cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam, nộp vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi, mang, chuyển ra nước ngoài qua ngân hàng được phép. Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản, số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của DN sang tài khoản của người chơi.

Về đồng tiền quy ước, Dự thảo Thông tư quy định DN thực hiện đổi đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi. Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi DN mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Theo Dự thảo Thông tư, phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với DN được quy định như sau. Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước, từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp; thu ngoại tệ chuyển khoản từ tài khoản của người chơi.

Chi ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của người chơi để trả thưởng cho người chơi trúng thưởng hoặc chi trả lại trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước. Các hoạt động ngoại hối khác bao gồm: Mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ, tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt, xác nhận số tiền trúng thưởng của người chơi.

Liên quan đến mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ, DN được NHNN cấp Giấy phép phải mở một tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại một ngân hàng được phép để tạo điều kiện cho công tác giám sát, quản lý cũng như hạn chế các trường hợp lợi dụng chuyển tiền bất hợp pháp. Đồng thời, Dự thảo quy định cụ thể nội dung thu, chi trên tài khoản này.

Về điều chuyển ngoại tệ giữa tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên dùng ngoại tệ, DN được chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép hoặc ngược lại, trong trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ và số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt của DN.

Dự thảo Thông tư quy định, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, DN xác định mức tồn quỹ ngoại tệ hằng ngày trên cơ sở tính toán số ngoại tệ tiền mặt cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước.

Đối với số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ, để đảm bảo an toàn và tập trung ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng, đồng thời để tránh lợi dụng rửa tiền, DN phải nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của DN mở tại ngân hàng được phép vào ngày làm việc tiếp theo.

DN được chấp nhận thẻ ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, DN chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.

Việc sử dụng thẻ ngân hàng trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do khách hàng và DN tự thỏa thuận trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cung ứng dịch vụ thanh toán, phương tiện thanh toán và pháp luật về quản lý ngoại hối.

Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của các bên liên quan: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, ngân hàng được phép, DN và người chơi./.

THÀNH ĐỨC

Bình Luận