Thứ Bảy, 8/10/2022 - 6:21:46 Đường dây nóng: 096 774 2199

Huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 25/03/2022 11:13:00

(BKTO) - Nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp xây dựng Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

 

Cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Ảnh minh họa: Tạp chí Tài chính


Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, trong giai đoạn 2016-2020, hiệu quả hoạt động của DNNN đã được cải thiện, tạo nguồn doanh thu và nộp ngân sách đáng kể. Ở một số ngành, lĩnh vực quan trọng, DNNN thực sự đóng vai trò chi phối như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; xây dựng, phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin… Đặc biệt, các DNNN có vai trò lớn trong sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Hoạt động đầu tư của DNNN trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn then chốt, quan trọng của nền kinh tế đã giúp giảm bớt gánh nặng từ NSNN trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước; góp phần thực hiện tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tuy đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng hoạt động của các DNNN thời gian qua vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Các tập đoàn, tổng công ty về cơ bản chưa thực hiện được vai trò dẫn dắt, tạo động lực đối với nền kinh tế. Hiệu quả hoạt động của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của các DNNN quy mô lớn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước.

Việc thực hiện các dự án đầu tư mới của DNNN trong thời gian qua không được thúc đẩy. Tái cơ cấu DNNN chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Thêm vào đó, từ đầu năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN nói chung và DNNN nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Ngày nay, thế giới đang thay đổi mạnh mẽ thông qua cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các ngành năng lượng mới, năng lượng sạch, các ngành chứa đựng giá trị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cao trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi DN. Trong bối cảnh đó, các DNNN cần thay đổi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh đầu tư để thực hiện vai trò tiên phong trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN nhằm đưa ra các giải pháp, chiến lược đột phá liên quan đến 03 nội dung. Cụ thể gồm: tiếp tục hoàn thiện, thể chế chính sách theo hướng tạo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm để DNNN có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ như các DN khác, hoạt động theo nguyên tắc thị trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; đẩy mạnh việc huy động nguồn lực của DNNN tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Dự thảo Nghị quyết đang được Bộ KH&ĐT hoàn thiện với nhiều cơ chế, chính sách mới làm cơ sở để đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN. Cùng với việc tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN, những cơ chế, chính sách đó sẽ giúp củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty quy mô lớn, có năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo để đầu tư phát triển trong một số ngành, lĩnh vực mới, có tính chất quan trọng của nền kinh tế./.
QUỲNH ANH

Bình Luận