Thứ Năm, 9/4/2020 - 18:8:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Tư, 18/03/2020 07:20:00

(BKTO) - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN tổ chức triển khai việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Đại hội XII của Đảng (Ảnh minh họa)


Đảng ủy KTNN vừa ban hành Công văn số 1086-CV/ĐU về thảo luận tham gia ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN triển khai đến các chi bộ trực thuộc việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các dự thảo văn kiện gồm: Tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; Tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII khẳng định: Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 - 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội được tiến hành theo phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việc đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ được thực hiện tại đại hội chi bộ hoặc buổi sinh hoạt chi bộ tháng 3/2020.

Các chi bộ tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và gửi lên đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Cấp ủy các đảng bộ cấp trên tổng hợp ý kiến thảo luận của các chi bộ trực thuộc để báo cáo tại đại hội đảng bộ cấp mình.

Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN tổng hợp ý kiến và báo cáo gửi Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, chậm nhất là 7 ngày sau đại hội.
THÀNH ĐỨC

Bình Luận