Thứ Bảy, 15/8/2020 - 14:30:3 Đường dây nóng: 096 774 2199

“Rèn đức - Luyện tài” để xây dựng đội ngũ đảng viên, kiểm toán viên vừa hồng vừa chuyên

Thứ Sáu, 31/07/2020 13:25:00

(BKTO) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ KTNN tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, kiểm toán viên nhà nước (KTVNN); đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Điều này đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, KTVNN có phẩm chất tốt, coi đạo đức và văn hóa ứng xử nghề nghiệp làm Kim chỉ nam cho hoạt động chuyên môn và đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên - nhiệm vụ sống còn của KTNN

 
Đồng chi Lê Đình Thăng
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể thấy, dấu ấn nổi bật trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ KTNN là: sự chủ động, tích cực, gắn với phương châm “Rèn đức - Luyện tài” đã tạo được phong trào tự giác, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn gắn với văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. KTNN đã xác định phát triển đội ngũ KTV là linh hồn của sự phát triển, từ đó kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và trình độ nghiệp vụ để đào tạo đội ngũ công chức KTV không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy KTNN đã ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của KTVNN” (Đề án) với mục tiêu hằng năm có 100% đơn vị xây dựng kế hoạch, lựa chọn chủ đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đề án đặc biệt nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho KTV trẻ, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ. Đây là đề án mang tính chiến lược để KTNN xây dựng đội ngũ KTV vừa hồng vừa chuyên, đúng như Di chúc của Bác Hồ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), Đảng ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 204-KH/ĐU đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đảng viên và quần chúng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Việc học tập phải thực chất, không hình thức, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối); đặc biệt phải gắn với tu dưỡng, rèn luyện ý thức tự giác, lòng tự trọng nghề nghiệp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của KTV. 

Căn cứ vào hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy KTNN cũng đã hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng gắn với các chuyên đề học tập theo từng năm. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh diễn ra thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp và luôn được cấp ủy các cấp chú trọng, coi đây là nhiệm vụ sống còn của KTNN.  

Qua thực hiện Đề án và Chỉ thị số 05, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của KTVNN đã chuyển biến rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ KTNN, cụ thể:

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của T.Ư, Đảng ủy Khối đã có sự đổi mới. Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đều xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị. Việc quán triệt luôn gắn với triển khai Chỉ thị 05, Nghị quyết T.Ư 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN: “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng” và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực KTNN số 30. Căn cứ nghị quyết của Đảng và thực tế của Đảng bộ, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, công điện liên quan đến nội dung này. 
 

Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của KTVNN là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ KTNN. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong làm việc, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ KTV đã chuyển biến mạnh mẽ và tích cực. Chất lượng kiểm toán được nâng cao rõ rệt; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thất trách, lãng phí trong công tác kiểm toán được thực hiện quyết liệt. Hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên, KTV đều có ý thức, trách nhiệm cao, tự học hỏi, nghiên cứu, từng bước hướng đến tính chuyên nghiệp.

Đoàn kiểm tra của Ban Chấp hành T.Ư Đảng đối với Ban cán sự đảng KTNN năm 2017 đã đánh giá cao cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả trong việc triển khai Chỉ thị 05 và các nghị quyết của Đảng của KTNN. Theo Đoàn kiểm tra, triển khai Đề án và Chỉ thị 05, Đảng bộ KTNN đã tổ chức thực hiện một cách bài bản, kết hợp, hòa quyện giữa giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử nghề nghiệp với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của KTNN ở mọi cấp độ, hình thức đều chú trọng tới nội dung giáo dục lối sống, văn hóa ứng xử của KTV theo Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN và Quy tắc ứng xử KTVNN. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ tới 

Phát huy kết quả đạt được, nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ KTNN đề ra phương hướng để phát triển đội ngũ đảng viên, KTV vừa hồng vừa chuyên trong nhiệm kỳ tới:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn chương trình đào tạo nghiệp vụ với bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của KTVNN. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của từng đảng viên, KTV, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Giáo dục mỗi KTV, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ tổ chức phân công, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, KTV có bản lĩnh chính trị, chí, công, vô tư, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng KTNN trở thành cơ quan kiểm toán có trách nhiệm, uy tín, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Thứ hai, tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả, kịp thời các nghị quyết của đại hội đảng các cấp đến từng đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình toàn nhiệm kỳ và kế hoạch thực hiện nghị quyết, bám sát kế hoạch thực hiện chung của Đảng bộ; định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện.

Thứ ba, luôn đổi mới, sáng tạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống giáo dục chính trị tư tưởng giáo điều, hình thức. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử trở thành nội dung thường xuyên, liên tục trong các kỳ sinh hoạt. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán. 

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chi bộ tạm thời; chú trọng kiểm tra đảng viên, nhất là đảng viên làm quản lý, người đứng đầu cấp ủy; tăng cường tự kiểm tra, giám sát của các đảng bộ, chi bộ; giải quyết kịp thời vướng mắc của cán bộ, đảng viên. 

Thứ năm, đẩy mạnh và cụ thể hóa việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm cụ thể, gắn với hoạt động đặc thù của từng đơn vị. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ lựa chọn chuyên đề thiết thực, phù hợp để nghiên cứu và học tập. Đưa nội dung học tập này gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 trở thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên. 

Thứ sáu, đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng đội ngũ KTV vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra của toàn Ngành trong giai đoạn mới.
 
“Việc triển khai Chỉ thị 05 và các nghị quyết của Đảng đã góp phần  xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, KTVNN không chỉ có trình độ chuyên môn vững vàng mà có ý thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp góp phần vào thành công chung của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ qua”. - TS. Lê Đình Thăng. 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc Đảng bộ KTNN có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
TS. LÊ ĐÌNH THĂNG
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III

Bình Luận