Thứ Ba, 27/10/2020 - 7:14:51 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phòng Tổng hợp Kiểm toán Nhà nước khu vực II: Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổng hợp

Thứ Năm, 01/10/2020 14:45:00

(BKTO) - Trong những năm qua, cán bộ, công chức Phòng Tổng hợp, KTNN khu vực II không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; luôn luôn đổi mới và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, giúp việc đắc lực cho lãnh đạo đơn vị trong công tác kiểm toán.


Phòng Tổng hợp KTNN khu vực II  luôn đổi mới và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp. Ảnh đơn vị cung cấp

Luôn đổi mới công tác tham mưu

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II thực hiện: Lập kế hoạch kiểm toán hằng năm; kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, kế hoạch đào tạo, tập huấn; tổ chức, sắp xếp bố trí nhân sự các đoàn kiểm toán; tổ chức thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán (KHKT), báo cáo kiểm toán (BCKT); kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra; lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ kiểm toán, theo dõi tổng hợp kết quả kiểm toán, thực hiện kiến nghị kiểm toán; tham mưu tổng hợp góp ý các văn bản của KTNN, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại các đoàn kiểm toán... 

Giai đoạn 2015-2020, công chức Phòng Tổng hợp được lãnh đạo đơn vị giao thực hiện 4 lượt trưởng đoàn kiểm toán, 5 lượt phó trưởng đoàn, 153 lượt tổ trưởng tổ kiểm toán; có 61 lượt thành viên đoàn kiểm toán được xếp loại xuất sắc, chiếm 28,1% của toàn đơn vị. Qua kiểm toán, các kiểm toán viên (KTV) thuộc Phòng đã phát hiện và kiến nghị xử lý 2.888,4 tỷ đồng/10.950,1 tỷ đồng, chiếm 26,3% so với kết quả chung toàn đơn vị; đề xuất 13 kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản...

Để có được thành quả nêu trên, ông Lê Thanh Minh - Trưởng phòng Tổng hợp KTNN khu vực II - cho biết, Phòng luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị và sự hỗ trợ phối hợp tích cực của các phòng, các Vụ chức năng nên chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngày càng được nâng cao, tính kỷ luật trong thực thi công chức công vụ được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, trong công tác tham mưu về khảo sát xây dựng KHKT, Phòng luôn xác định rõ mục tiêu, nội dung kiểm toán của từng cuộc kiểm toán trên cơ sở phân tích rủi ro, xác định trọng yếu để chọn mẫu kiểm toán phù hợp. Trên cơ sở danh mục, đầu mối, đơn vị dự kiến kiểm toán, Phòng đã tham mưu lãnh đạo đơn vị, làm việc với lãnh đạo các tỉnh, các cơ quan tổng hợp để tránh sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với hoạt động thanh tra và tạo được sự đồng thuận cao trong hoạt động kiểm toán.

Công tác tham mưu tổ chức, sắp xếp bố trí nhân sự các đoàn kiểm toán luôn được lãnh đạo Phòng Tổng hợp quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của cuộc kiểm toán với chất lượng cao nhất và phù hợp với năng lực, sở trường của từng KTV đảm bảo tính luân chuyển KTV giữa các đoàn, các tổ kiểm toán theo quy định của KTNN. Mặt khác, để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện kiến nghị kiểm toán, Phòng đã thực hiện phân công một nhóm KTV thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật tình hình thực hiện kiến nghị của đơn vị được kiểm toán và cập nhật lên phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của KTNN. Đồng thời, tham mưu với lãnh đạo đơn vị phát hành các công văn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với các địa phương, đơn vị được kiểm toán. Nhờ vậy, tỷ lệ thực hiện kiến nghị của KTNN khu vực II hằng năm đều đạt trên 80%.

Chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác chuyên môn và nâng cao đạo đức nghề nghiệp KTV của Phòng Tổng hợp đã có nhiề̀u chuyển biến tích cực trên tất cả mọi mặt. Các phong trào thi đua đã lôi cuốn được sự tham gia tích cực của toàn thể công chức, KTV trong Phòng, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành. “Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên mọi mặt công tác là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng nội dung thi đua, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua” - ông Lê Thanh Minh chia sẻ. 

Chính vì vậy, trong những năm qua, Phòng Tổng hợp KTNN khu vực II thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu rộng tới toàn thể công chức về ý thức chấp hành, tuân thủ tuyệt đối Quy định về quy tắc ứng xử của KTV nhà nước; Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN; Chuẩn mực số 30 - Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và các chỉ thị, công điện, ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm và hành động cho công chức trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Bên cạnh đó, Phòng cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào, rút kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời, chú ý đề xuất các biện pháp, cách làm hiệu quả để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp tục tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó tạo động lực để cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… 

Để hoàn thành các chỉ tiêu phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn tới, Phòng Tổng hợp xác định, việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua hằng năm phải cụ thể, sát với tình hình thực tế, gắn với phong trào thi đua yêu nước của KTNN, đơn vị và của Phòng. Luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết nội bộ, gương mẫu trong mọi hoạt động; động viên toàn thể công chức, người lao động nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phải thường xuyên đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổng thể, chi tiết theo từng tuần để công chức, KTV chủ động thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng trên các mặt công tác của Phòng. 

Mặt khác, trong các phong trào thi đua phải luôn quan tâm đến việc phát hiện, xây dựng và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; thực hiện tốt việc tổng kết, đánh giá phong trào thi đua; trong công tác bình bầu, xếp loại thi đua, đề nghị khen thưởng phải chính xác, khách quan, công bằng. Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Tổng Kiểm toán Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán gắn với Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp một cách thường xuyên sâu rộng, nhằm làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Với những giải pháp cụ thể, quyết tâm cao, các phong trào thi đua của Phòng Tổng hợp KTNN khu vực II sẽ là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, khí thế, nhiệt huyết cho mỗi công chức, KTV trong Phòng phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng đơn vị xây dựng ngành KTNN xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán tài chính công, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại.
LÊ HÒA

Bình Luận