Thứ Ba, 27/10/2020 - 10:24:17 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phòng Tổng hợp - KTNN Chuyên ngành Ib: Chủ động tích cực trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ

Thứ Ba, 29/09/2020 21:05:00

(BKTO)- Chủ động, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn để nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc - phương châm đó đã giúp Phòng Tổng hợp thuộc KTNN Chuyên ngành Ib trong những năm qua đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, góp phần giúp cho công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT) hằng năm của KTNN Chuyên ngành Ib ngày càng có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của Ngành cũng như các vấn đề mà xã hội đang quan tâm.

Các thành viên Phòng Tổng hợp - KTNN Chuyên ngành Ib thảo luận, trao đổi công việc


Tham mưu cho lãnh nhiều nội dung đổi mới

Phòng Tổng hợp (Phòng) KTNN chuyên ngành Ib  được thành lập với chức năng tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị trong các mặt công tác, trong đó đặc biệt là xây dựng KHKT hằng năm, trung hạn và dài hạn.

Xác định được nhiệm vụ của Phòng là hết sức quan trọng, trong đó công tác tham mưu là trọng tâm, kể từ khi thành lập, tất cả thành viên trong Phòng tập trung cao độ vào việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng KHKT, khảo sát thu thập thông tin lập KHKT tổng quát; chú trọng công tác sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp nhằm duy trì công tác thường xuyên tại cơ quan và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; nâng cao kỹ năng biên tập, soạn thảo báo cáo kiểm toán (BCKT); tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán giảm thiểu sai sót khi trình duyệt KHKT, BCKT...; tham mưu tốt nhất cho lãnh đạo đơn vị trên mọi mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, các thành viên trong Phòng đã chủ động tổng hợp, nghiên cứu về số liệu, tình hình thực tế và kết quả kiểm toán hằng năm tại các đầu mối được kiểm toán, để mạnh dạn đề xuất những nội dung đổi mới, bám sát trọng tâm, mục tiêu kiểm toán của KTNN. Kết quả công tác xây dựng KHKT hằng năm của KTNN chuyên ngành Ib ngày càng có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của Ngành cũng như các vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Trong quá trình thực hiện KHKT ít phải điều chỉnh và bổ sung.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Phòng, hằng năm, trên cơ sở nhiệm vụ kiểm toán được giao và nguồn nhân lực hiện có của đơn vị, Phòng đã tổng hợp, tham mưu với lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib sắp xếp, bố trí nhân sự các đoàn kiểm toán và công chức làm việc tại cơ quan phù hợp tình hình thực tế, từ đó đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên cũng như nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán và đảm bảo cơ cấu theo quy định về duy trì số lượng công chức làm việc tại cơ quan KTNN.

Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiến nghị hằng năm phù hợp với tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tổng hợp và lập báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị đúng tiến độ và chất lượng; thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo đơn vị đôn đốc các đơn vị được kiểm toán bằng nhiều hình thức như điện thoại, gửi công văn, kiểm tra lồng ghép trong quá trình kiểm toán. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán do KTNN chuyên ngành Ib chủ trì hằng năm ngày càng cao, luôn đạt từ 87-95% trên tổng số kiến nghị xử lý tài chính.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán cũng được tập thể công chức Phòng chú trọng thực hiện. Theo đó, căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán của KTNN và theo nhiệm vụ từng thời kỳ của đơn vị, Phòng đã tham mưu với lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán, từ đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ...

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, Phòng cũng đã tham mưu cho lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo đúng hướng dẫn của KTNN; cử công chức tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do KTNN tổ chức; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho toàn thể công chức của đơn vị theo hướng “cầm tay chỉ việc”, “chia sẻ kinh nghiệm” với mục tiêu truyền tải kinh nghiệm chuyên môn giữa các thế hệ, nâng cao chuyên môn cho công chức trẻ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong những năm qua, Phòng Tổng hợp đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tham gia, hoàn thành hàng trăm lượt các dự thảo văn bản, Quy trình kiểm toán của KTNN. Ngoài ra, Phòng còn tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng; báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất nhằm thực hiện tốt chương trình công tác, đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của KTNN chuyên ngành Ib; tham mưu cho lãnh đạo cử công chức có chuyên môn sâu tham dự các buổi thảo luận dự toán NSNN năm của các đơn vị thuộc phạm vi KTNN chuyên ngành Ib được giao theo chỉ đạo và phân công của KTNN; tham mưu cho lãnh đạo duy trì tốt công tác văn thư, lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ kiểm toán và công tác quản lý cơ sở vật chất được giao của đơn vị theo đúng phân cấp ủy quyền của KTNN.

Thực hiện tốt nhiều cuộc kiểm toán trọng tâm

Giai đoạn 2015-2020 với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, lãnh đạo Phòng với tinh thần thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao có chất lượng, hiệu quả công việc qua từng năm. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cấp ủy và lãnh đạo Phòng đã kịp thời động viên, khuyến khích toàn thể công chức trong Phòng tích cực, chủ động và nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn để nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp công chức tiếp cận nhanh với công việc được giao và ngày càng trưởng thành hơn; hướng đến chuyên nghiệp hóa công việc được giao, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Kiểm toán trưởng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ib.

Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, Phòng Tổng hợp được giao chủ trì và phối hợp các phòng nghiệp vụ thực hiện nhiều cuộc kiểm toán có tính chất quan trọng, trọng tâm trong năm, hoặc cuộc kiểm toán có nội dung, trọng yếu, trọng tâm kiểm toán mới, như: Cuộc kiểm toán tổng quyết toán ngân sách của Bộ Công an; cuộc kiểm toán tại Văn phòng Trung ương Đảng, Văn Phòng Đề án 165; cuộc kiểm toán quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.

Kết quả kiểm toán đã kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài kiến nghị về xử lý tài chính, qua các cuộc kiểm toán còn đưa ra nhiều kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công và tài sản công tại các đơn vị, công tác quản lý vốn nhà nước tại DN... Những kiến nghị kiểm toán này được các đơn vị được kiểm toán ghi nhận, tiếp thu và nghiêm túc thực hiện. Từ các  cuộc kiểm toán trên, nhiều công chức thuộc Phòng Tổng hợp được Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao.

Để đạt được những thành tích nổi bật trên, lãnh đạo Phòng chia sẻ: Quan trọng nhất là cần phát huy sức mạnh tập thể, tính đoàn kết, thống nhất từ lãnh đạo Phòng đến toàn thể công chức trong Phòng; cùng thảo luận, công khai minh bạch các nhiệm vụ được giao để cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, khi thực hiện phân công, phân nhiệm cho công chức cũng đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện để kịp thời nắm bắt tiến độ và phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.
 
Ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của Phòng Tổng hợp đối với thành tích chung của KTNN chuyên ngành Ib giai đoạn 2015-2020, tập thể và các cá nhân trong Phòng Tổng hợp đã nhiều lần được khen tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng theo đợt và thành tích đột xuất, trong đó: Phòng Tổng hợp 05 năm liền được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” từ năm 2015 đến nay; được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước năm 2016, 2018; năm 2020 đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

NAM SƠN

Bình Luận