Thứ Hai, 8/3/2021 - 01:35:48 Đường dây nóng: 096 774 2199

Mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2021

Thứ Ba, 19/01/2021 14:05:00

(BKTO) - KTNN vừa có Văn bản hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2021.


 
Theo đó, để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hiệu lực thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN, các trưởng đoàn kiểm toán trong quá trình tổ chức kiểm toán cần bám sát mục tiêu chung của Ngành năm 2021 là: 

“Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán năm 2021, tạo cơ sở tiền đề cho thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, phù hợp với điều kiện và đặc điểm về đối ngoại trong nước và quốc tế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng chống tham nhũng”.

Trên cơ sở mục tiêu chung này, các đoàn kiểm toán cần thực hiện tốt 4 mục tiêu cụ thể:

Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án đầu tư.

Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị, chương trình và dự án.

Chỉ ra các hạn chế để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động của đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nguồn lực tài chính công, tài sản công được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Cung cấp thông tin, số liệu tin cậy, kịp thời cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo; cung cấp cho Quốc hội, HĐND các cấp phê chuẩn quyết toán NSNN và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, điều tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

KTNN cũng đã hướng dẫn cụ thể về xác định trọng yếu kiểm toán đối với mục tiêu xác nhận báo cáo tài chính và các mục tiêu khác (nếu có) trong các cuộc kiểm toán như: đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về quản lý tài chính công, tài sản công; đánh giá việc thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; đánh giá tính tuân thủ, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực hoạt động đối với một số nội dung về thu NSNN, chi thường xuyên, chi đầu tư, quản lý tài sản công, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, thực hiện nghĩa vụ thuế của DN, các lĩnh vực môi trường…

Việc xác định nội dung kiểm toán đối với từng cuộc kiểm toán trong năm 2021 tuân thủ các quy định sau: 

Thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm toán quy định tại các Quy trình kiểm toán, Hướng dẫn kiểm toán, các đề cương kiểm toán, công văn hướng dẫn mục tiêu, nội dung, tiêu chí kiểm toán hoạt động... đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành. 

Trong đó, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trọng yếu kiểm toán cho từng lĩnh vực. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo đoàn kiểm toán nghiên cứu, lựa chọn kiểm toán đối với các nội dung kiểm toán thường xảy ra sai phạm.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu và quán triệt đến từng công chức trong đơn vị về mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2021; chủ động triển khai công tác tập huấn kiến thức pháp luật, các quy định của Ngành, chuyên môn nghiệp vụ, các đề cương kiểm toán và phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến các cuộc kiểm toán trong năm 2021.

KTNN chuyên ngành, khu vực chủ động đăng ký cuộc kiểm toán chất lượng vàng (mỗi đơn vị tối thiểu 1 cuộc kiểm toán).

Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo trưởng đoàn kiểm toán chủ động tổ chức thực hiện khảo sát, thu thập đầy đủ thông tin đối với các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán. Dựa trên các thông tin thu thập, các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán xác định các mục tiêu, trọng yếu, nội dung hoặc tiêu chí kiểm toán cụ thể của cuộc kiểm toán phù hợp với đặc thù của đối tượng kiểm toán, đơn vị được kiểm toán để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

Các đơn vị triển khai khảo sát trực tiếp tại đơn vị được kiểm toán sau ngày 17/02; triển khai kiểm toán khoảng từ ngày 10/3/2021, kết thúc các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2021 trước ngày 31/10 và phát hành báo cáo kiểm toán trước ngày 15/12. Trường hợp đặc biệt báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định nhưng không quá ngày 31/12/2021./.

THÙY LÊ

Bình Luận