Chủ Nhật, 27/9/2020 - 23:12:59 Đường dây nóng: 096 774 2199

Làm rõ phạm vi, nội dung kiểm toán việc quản lý vốn nhà nước tại các công ty cổ phần

Thứ Bảy, 21/03/2020 12:37:11

(BKTO) - Sáng 20/3, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của KTNN trong công tác kiểm toán việc quản lý vốn nhà nước tại các công ty cổ phần”. TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu


Đề tài do ThS. Lê Tùng Lâm (Văn phòng KTNN) và ThS. Trịnh Minh Thắng (KTNN chuyên ngành III) đồng Chủ nhiệm.

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, chủ trương cổ phần hóa các DNNN đã được Đảng và Chính phủ cụ thể hóa trong phương hướng và chiến lược cho từng giai đoạn với mục đích đảm bảo công tác cổ phần hóa phải thực chất, tránh làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước tại DN, tránh nguy cơ trục lợi và lợi ích nhóm khi thực hiện công tác cổ phần hóa. Muốn đạt được mục đích này, công tác cổ phần hóa các DNNN phải được thực hiện một các chặt chẽ, đúng luật, cũng như phải được kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, liên tục bởi các cơ quan thanh, kiểm tra, trong đó có KTNN.
 

Ban Chủ nhiệm Đề tài trình bày nội dung tại buổi nghiệm thu


Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ: “…Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN theo hướng kiên quyết cổ phần hóa, bán vốn tại những DN mà Nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần, vốn góp chi phối, kể cả những DN đang kinh doanh có hiệu quả; đồng thời xử lý triệt để, bao gồm cả việc cho phá sản các DNNN yếu kém” và “… Xác định rõ trách nhiệm của KTNN trong việc kiểm toán xác định giá trị DN, định giá tài sản, vốn nhà nước”.

Đối với công tác kiểm toán của KTNN, việc xác định đơn vị được kiểm toán được quy định tại Luật KTNN năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo đó, các công ty cổ phần được coi là đối tượng kiểm toán của KTNN. Do vậy, việc nhận thức, đánh giá vai trò của KTNN trong công tác quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần là một phần trong chức năng, nhiệm vụ của KTNN nhằm kiểm soát việc quản lý phần vốn nhà nước cũng như từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại các công ty này.

Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của KTNN trong công tác kiểm toán việc quản lý vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, tập thể nhóm nghiên cứu đã lựa chọn Đề tài này.

Theo đó, mục tiêu của Đề tài là đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của công tác kiểm toán việc quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các công ty cổ phần; đánh giá thực trạng của công tác kiểm toán việc quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các công ty cổ phần của KTNN trong thời gian qua; đưa ra một số giải pháp nhằm từng bước nâng cao vai trò của KTNN trong công tác kiểm toán việc quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần trong thời gian tới.

Đề tài được trình bày thành 2 chương. Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn kiểm toán công tác quản lý vốn nhà nước tại các công ty cổ phần. Chương II: Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của KTNN trong công tác kiểm toán việc quản lý vốn nhà nước tại các công ty cổ phần.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài cần thể hiện cụ thể hơn một số nội dung về công tác kiểm toán việc quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần; thực trạng quản lý, quản trị của các công ty cổ phần có vốn của Nhà nước; vai trò của KTNN đối với công tác quản lý của các công ty cổ phần có vốn của Nhà nước; bổ sung vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mô hình các công ty quản lý vốn tại Việt Nam…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Vũ Văn Họa đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng, làm rõ sự khác biệt giữa kiểm toán việc quản lý phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần với kiểm toán báo cáo tài chính DNNN; đồng thời làm rõ phạm vi, nội dung kiểm toán việc quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần; bổ sung cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn công tác kiểm toán việc quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần…

Hội đồng cũng đã thống nhất cho nghiệm thu Đề tài. 

Tin và ảnh: HỒNG ANH

Bình Luận