Thứ Năm, 7/7/2022 - 6:6:29 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Quốc hội

Thứ Sáu, 11/02/2022 19:35:00

(BKTO) - Ngày 11/02, Ban cán sự đảng KTNN đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV.

KTNN vừa tổ chức Hội thảo “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19” - Ảnh: N.LỘC


Theo đó, mục đích của Chương trình hành động là quán triệt Nghị quyết số 46/2022/QH15 (Nghị quyết 46) của Quốc hội về kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV để kịp thời tổ chức hiệu quả nhiệm vụ KTNN được giao, trọng tâm là Nghị quyết số 43/2022/QH15 (Nghị quyết 43) về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 44/2022/QH15 (Nghị quyết 44) về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 11/NQ-CP (Nghị quyết 11) của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo trong các nghị quyết, Chương trình hành động đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Bám sát các nhiệm vụ tại các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV (Nghị quyết 43, Nghị quyết 44, Nghị quyết 46), Nghị quyết 11 và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ hàng năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) để xây dựng, tổ chức thực hiện phù hợp Kế hoạch kiểm toán trung hạn và hàng năm.

Trong đó, Ban cán sự đảng KTNN xác định, đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43, KTNN sẽ tổ chức đánh giá việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ theo nghị quyết của Quốc hội trong năm 2022 đồng thời với nhiệm vụ chuẩn bị, trình ý kiến của KTNN về dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2023, báo cáo Quốc hội kỳ họp cuối năm 2022.

Đồng thời, KTNN sẽ tổ chức kiểm toán hàng năm việc tổ chức thực hiện Chương trình, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2022, 2023 và kỳ họp giữa năm 2024; tổ chức kiểm toán hàng năm đối với việc thực hiện Nghị quyết số 44, báo cáo Quốc hội theo quy định.

Riêng nhiệm vụ kiểm toán việc huy động, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 44, KTNN sẽ tổ chức kiểm toán Chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch và các chính sách hỗ trợ theo Kế hoạch kiểm toán năm 2022, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp giữa năm 2022.

Cùng với đó, KTNN cũng sẽ xây dựng phương án tổ chức kiểm toán một cách khoa học, hiệu quả, toàn diện, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin kết quả kiểm toán về các vấn đề được nêu ra tại các nghị quyết của Quốc hội. Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan thanh tra, kiểm tra để xử lý các chồng chéo, trùng lắp phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm toán…

Để triển khai hiệu quả Chương trình hành động, Ban cán sự đảng KTNN phân công các đồng chí lãnh đạo KTNN trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Ban cán sự đảng KTNN cũng yêu cầu, các đơn vị trực thuộc KTNN căn cứ nhiệm vụ của Chương trình hành động để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm toán trung hạn và hàng năm của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN làm đầu mối phối hợp với các ban tham mưu của Đảng ủy KTNN tham mưu Ban cán sự đảng, Đảng ủy xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch công tác hàng năm đối với việc triển khai Chương trình hành động.../.

LÊ HÒA

Bình Luận