Thứ Tư, 23/9/2020 - 12:22:12 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán Nhà nước ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Thứ Ba, 24/12/2019 21:05:00

(BKTO) - Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký, ban hành Quyết định số 1818/QĐ-KTNN ngày 15/11/2019 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2020.

KTNN đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, kiểm toán viên trong năm 2019 - Ảnh: N.Ly

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và là năm then chốt quyết định việc thực hiện thắng lợi Chiến lược. Vì vậy, công tác đào tạo, bồ dưỡng cần được quyết liệt triển khai, bám sát Chiến lược phát triển của KTNN để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, công tác này cũng phải đảm báo tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị. 

Cũng theo Kế hoạch, KTNN sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và cách thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm cụ thể. Trong đó, KTNN đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phân cấp mạnh mẽ cho các đơn vị trực thuộc nhằm tạo sự tử chủ và nâng cao hiệu quả công tác tự đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình; đảm bảo kết hợp hài hòa với kế hoạch công tác của Ngành, đặc biệt là kế hoạch kiểm toán.

Về định hướng, KTNN sẽ tập trung xây dựng chương trình, tài liệu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: tiếp tục chuẩn hóa các tài liệu giảng dạy trong lĩnh vực cho các đối tượng để phục vụ tốt nhiệm vụ kiểm toán; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình bồi dưỡng các ngạch Kiểm toán viên nhà nước đồng bộ; nghiên cứu và xây dựng các chương trình tài liệu bồi dưỡng mới theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước; nghiên cứu các chương trình, tài liệu cần thiết đào tạo cho Ngành xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; bồi dưỡng kiến thức theo ngạch, bậc; tiếp tục thực hiện bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực theo các cấp độ gắn với nhóm đối tượng phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo bồi dưỡng; tăng cường bồi dưỡng kiến thức tài chính - kế toán cho đối tượng kiểm toán viên tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành kỹ thuật và kiến thức về đầu tư xây dựng cơ bản cho đối tượng kiểm toán viên tốt nghiệp các trường thuộc khối kinh tế.

Đặc biệt, năm 2020, KTNN sẽ tăng cường bồi dưỡng về kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin; tập trung đào tạo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho toàn bộ công chức, viên chức trong Ngành, đồng thời, đẩy mạnh tập huấn hướng dẫn sử dụng các phần mềm đã hoàn thành việc triển khai xây dựng; tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức; khuyến khích công chức, viên chức đăng ký các khóa học văn bằng 2, Thạc sỹ, Tiến sỹ và các chương trình đào tạo tại nước ngoài hoặc do các cơ sở đào tạo tại nước ngoài giảng dạy, tổ chức tại Việt Nam.

Đối với chương trình, tài liệu đào tạo, Tổng Kiểm toán Nhà nước phân công Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) chủ trì sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu “Chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên” và “Chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính”. Đồng thời, Trường cũng được giao xây dựng mới chương trình, tài liệu bồi dưỡng “Chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp”. 

Bên cạnh đó, Trường chủ trì phối hợp với KTNN chuyên ngành II và KTNN chuyên ngành VI xây dựng mới chương trình, tài liệu bồi dưỡng “Chương trình bồi dưỡng kiến thức tài chính - kế toán cho khối kỹ thuật”; phối hợp với KTNN chuyên ngành IV và KTNN chuyên ngành V xây dựng mới chương trình, tài liệu bồi dưỡng “Chương trình bồi dưỡng kiến thức về đầu tư xây dựng cơ bản cho khối kinh tế”.

Đối với việc thực hiện đào tạo, Trường cũng sẽ là đơn vị đầu mối chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng của Ngành năm 2020 về: chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng kiểm toán theo từng cấp độ các lĩnh vực; chuyên môn nghiệp vụ khác; phương pháp sư phạm; bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế; đào tạo tin học; đào tạo chứng chỉ kiểm toán quốc tế; tuyên truyền phổ biến pháp luật và Lớp Bồi dưỡng do chuyên gia nước ngoài dạy. Đồng thời, Trường sẽ là đơn vị đầu mối chủ trì Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán và hội thảo khoa học. 

Ngoài ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước phân công Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì đào tạo, bồi dưỡng theo Chương trình hoạt động của dự án/thỏa thuận hợp tác với Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình (CAAF) giai đoạn 2018-2025; Tọa đàm chung về chủ đề kiểm toán Big data tại Việt Nam, chương trình hợp tác song phương giữa KTNN Việt Nam và KTNN Trung Quốc; bồi dưỡng ngoại ngữ. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu việc cử đi học tại các cơ sở ngoài Ngành các lớp bồi dưỡng: lý luận chính trị; quản lý Nhà nước các ngạch; lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; kiến thức Quốc phòng An ninh đối tượng 2; Đào tạo văn bằng 2, thạc sỹ, tiến sỹ.

Về nhân lực, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu giảng viên hướng dẫn các lớp đào tạo, bồi dưỡng phải là giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức của KTNN hoặc các công chức, viên chức KTNN là kiểm toán viên chính trở lên và các giảng viên thỉnh giảng bên ngoài cơ quan KTNN có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực liên quan. Đối với các đơn vị có công chức, viên chức được mời hay phân công giảng dạy các lớp của Ngành, Thủ trưởng đơn vị bố trí để công chức, viên chức tham gia các lớp giảng dạy của Ngành và bố trí, phân công công chức là lãnh đạo cấp Vụ tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của KTNN.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc đăng ký các lớp bồi dưỡng theo đúng đối tượng của từng lớp và chỉ tiêu đã được KTNN phân bổ theo kế hoạch; không thay đổi, điều chỉnh danh sách đã đăng ký tham gia các lớp, trường hợp đặc biệt cần thiết điều chỉnh, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.

Quyết định cũng nêu chi tiết kế hoạch, nội dung, số lượng lớp học theo từng chuyên đề tại các phụ lục kèm theo; yêu cầu các đơn vị được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, giảng viên theo từng nội dung đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị và gửi về KTNN trước ngày 15/01/2020 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước. Các đơn vị xây dựng báo cáo tình hình tổ chức tự đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị và gửi về KTNN để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/9/2020.
 
THÙY LÊ

Bình Luận