Thứ Hai, 21/9/2020 - 16:49:26 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kế hoạch kiểm toán năm 2020: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán

Thứ Hai, 06/01/2020 08:35:00

(BKTO) - Theo Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020 của KTNN đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành, năm 2020, KTNN tiếp tục giảm số cuộc kiểm toán để tập trung nâng cao chất lượng và đảm bảo mục tiêu kiểm toán; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp thực hiện kiểm toán.


Để hoàn thành thắng lợi KHKT năm 2020, KTNN đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Ảnh: L.Văn

 Giảm 20% số cuộc kiểm toán so với năm 2019

Trên cơ sở bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề có rủi ro cao về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, KHKT năm 2020 được KTNN chủ động xây dựng, với sự phối hợp, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch và công khai. Đặc biệt, trước khi ban hành KHKT chính thức, KTNN đã chủ động làm việc với Thanh tra Chính phủ về dự kiến KHKT và Kế hoạch thanh tra năm 2020, để cùng rà soát, thống nhất từng cuộc kiểm toán, thanh tra nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp.

Điểm nổi bật trong KHKT năm 2020 là KTNN tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương cắt giảm số cuộc kiểm toán so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán, cũng như bố trí đủ thời gian hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm. Theo đó, KHKT năm 2020 được Tổng Kiểm toán Nhà nước ký, ban hành với 158 cuộc kiểm toán, giảm khoảng 20% số cuộc kiểm toán so với KHKT đầu năm 2019 (KHKT năm 2019 cũng giảm 20% số lượng, đầu mối, đơn vị được kiểm toán so với KHKT năm 2018).

Bên cạnh việc kiểm toán lĩnh vực NSNN, lĩnh vực DN và các tổ chức tài chính - ngân hàng, lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, năm 2020, KTNN lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng, nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần giảm nợ công, phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, một số chuyên đề có phạm vi phù hợp cũng được KTNN thực hiện tại một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị nhằm đánh giá hiệu lực trong thực hiện các chương trình, dự án; tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý và sử dụng kinh phí. Đồng thời, KTNN tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành, tập trung vào các chủ đề được dư luận quan tâm…

Đổi mới công tác kiểm toán để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán

Để hoàn thành thắng lợi KHKT năm 2020, KTNN đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, KTNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan T.Ư, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật; theo dõi đôn đốc việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, thanh tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của kiểm toán viên, quy chế làm việc của KTNN, xử lý nghiêm những cá nhân và người liên quan nếu xảy ra sai phạm.

Đặc biệt, năm 2020, KTNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán. Theo đó, KTNN tiếp tục đổi mới phương pháp lập KHKT và thực hiện kiểm toán theo thông lệ quốc tế, phát triển phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và trọng yếu, nhằm xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán phù hợp, giảm thời gian và nhân lực kiểm toán tại đơn vị; đưa vào ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán theo lĩnh vực và các phần mềm phục vụ quản lý, kiểm soát hoạt động kiểm toán. Bên cạnh đó, KTNN chú trọng xây dựng phương án tổ chức kiểm toán và lồng ghép các đoàn, nội dung kiểm toán hợp lý, hiệu quả tại các đơn vị, đầu mối (Bộ, cơ quan T.Ư) có triển khai nhiều đoàn kiểm toán trong năm 2019 để giảm thiểu tác động và ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến các hoạt động thường xuyên của đơn vị.

KTNN cũng chú trọng đổi mới phương pháp thu thập bằng chứng  kiểm toán, tăng cường thảo luận với đơn vị được kiểm toán để làm rõ cơ sở pháp lý của các kết luận, kiến nghị và số liệu kiểm toán xác nhận; chú trọng cập nhật, đánh giá thông tin nhằm nâng cao tính thời sự, khả thi của các kết luận, kiến nghị kiểm toán; tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng đối với các đoàn kiểm toán; tăng cường năng lực cho các đơn vị thông qua việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức kiểm toán, để đảm bảo hoàn thành toàn diện KHKT năm 2020.
 
Năm 2020, ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN sẽ kiểm toán 16 Bộ, cơ quan T.Ư và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.
 
N.HỒNG

Bình Luận