Thứ Hai, 8/3/2021 - 00:43:56 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ Ba, 19/01/2021 13:35:00

(BKTO) – Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 47/QĐ-KTNN ban hành Hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của KTNN (Hướng dẫn).

Kiểm tra hiện trường và kiểm định chất lượng ngày càng được thực hiện nhiều trong các cuộc kiểm toán - Ảnh Huy Thành (Ảnh tư liệu)


Hướng dẫn này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các công việc, nội dung kiểm toán của cuộc kiểm toán dự án đầu tư do KTNN thực hiện; những nội dung cụ thể mang tính đặc thù đối với kiểm toán dự án đầu tư theo 4 bước: chuẩn bị kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập và gửi báo cáo kiểm toán; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Trong hoạt động kiểm toán, nếu có các trường hợp phát sinh khác ngoài quy định của Hướng dẫn, trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán, tổ chức và cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên kiểm toán nhà nước phải báo cáo kiểm toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán (kiểm toán trưởng) trình xin ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét quyết định.

Hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán dự án đầu tư độc lập và kiểm toán chi tiết dự án đầu tư được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán khác, các đoàn kiểm toán của KTNN, thành viên đoàn kiểm toán, các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm toán, tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán, các tổ chức và cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên kiểm toán nhà nước, đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Thành viên đoàn kiểm toán không phải là kiểm toán viên nhà nước khi tham gia đoàn kiểm toán nhà nước phải áp dụng Hướng dẫn này như đối với kiểm toán viên nhà nước.

Khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư, đoàn kiểm toán nhà nước và thành viên phải tuân thủ các quy định tại Hướng dẫn này và quy định tại Điều 4 Chương I Quy trình kiểm toán của KTNN (Quy trình). Việc kiểm soát chất lượng kiểm toán và tài liệu, hồ sơ kiểm toán thực hiện theo Điều 5 và Điều 6 của Quy trình./

THÙY ANH

Bình Luận