Thứ Tư, 30/9/2020 - 23:49:28 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập

Thứ Sáu, 13/03/2020 21:52:45

(BKTO)-Tại buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: "Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập" do Hội đồng khoa học của KTNN tổ chức mới đây, nhóm nghiên cứu của KTNN chuyên ngành III đã gợi mở một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện kiểm toán chuyên đề này.

 

Ban Chủ nhiệm Đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập


Ban Chủ nhiệm Đề tài cho biết: Công tác kiểm toán trong lĩnh vực y tế mới chú trọng kiểm tra đánh giá việc quản lý, sử dụng dụng tài chính công, tài sản công, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với NSNN mà chưa đánh giá toàn diện, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả đối với cơ chế tự chủ trong các bệnh viện công lập từ đó kiến nghị thay đổi cơ chế, chính sách.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập” là hết sức cần thiết nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề này. 

Theo Ban Đề tại, khi kiểm toán cơ chế tự chủ tài chính đối với các bệnh viện công lập, đoàn kiểm toán cần sử dụng đa dạng các phương pháp như phương pháp kiểm toán cơ bản, phương pháp kiểm toán tuân thủ; trong đó chú trọng việc phân tích nhằm đánh giá những biến động bất thường làm cơ sở để xác định trọng tâm kiểm toán.

Về công tác tổ chức khi thực hiện kiểm toán, Ban Đề tài đề xuất mô hình xác định rủi ro kiểm toán; mức trọng yếu tổng thể, mức trọng yếu thực hiện và ngưỡng sai sót không đáng kể làm cơ sở cho chọn mẫu kiểm toán.

Khi thực hiện kiểm toán, việc bố trí tổ kiểm toán tại các đơn vị tổng hợp như: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh của Bộ Y tế và tại các sở tài chính cần được chú trọng hơn về thời gian và năng lực của kiểm toán viên. Tổ kiểm toán tổng hợp cần dành nhiều thời gian thu thập các văn bản điều hành, quản lý, chỉ đạo cũng như tìm hiểu sự phối hợp của các Bộ, cơ quan trung ương, đơn vị trong việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập.

Đồng thời, việc thực hiện kiểm toán chuyên đề cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập cần đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ, đoàn kiểm toán của KTNN chuyên ngành III và KTNN khu vực. Các tổ kiểm toán cần tăng cường phối hợp với nhau để báo cáo kịp thời mọi vấn đề với trưởng đoàn nhằm chỉ đạo thống nhất trong đoàn, tránh sự chồng chéo về thời gian kiểm toán tại cùng một đơn vị.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hồ sơ mẫu biểu cho kiểm toán chuyên đề tự chủ y tế tại các bệnh viện công lập để thống nhất áp dụng trong toàn Ngành cũng như nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán (BCKT).

Khi lập BCKT, cần đổi mới cách thức tổng hợp, lập, phát hành BCKT; nâng cao hiệu quả thẩm định dự thảo BCKT của Hội đồng thẩm định cấp vụ; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa KTNN các chuyên ngành, khu vực với các Vụ chức năng trong việc thẩm định dự thảo BCKT…

Đề tài trên do ThS. Trần Mạnh Hà và ThS.Trần Văn Điệp - KTNN chuyên ngành III - đồng chủ nhiệm. Đề tài được Hội đồng khoa học của KTNN đã xếp loại Khá.

Tin và ảnh: THÙY ANH
 

Bình Luận