Thứ Tư, 30/9/2020 - 23:24:12 Đường dây nóng: 096 774 2199
Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Lê Hòa

Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN - đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Văn Thái - Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các ban tham mưu của Đảng ủy KTNN; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cùng đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN. 

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 7, đồng thời yêu cầu các đảng viên tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy của Hội nghị; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu và tăng cường trao đổi để nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
 

Đồng chí Nguyễn Quang Thành phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: Lê Hòa

Tiếp đó, đồng chí Lê Văn Thái đã lần lượt phổ biến 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị T.Ư 7, khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. 

Nhằm triển khai các nội dung trên, Đảng ủy KTNN đã xây dựng Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (Chương trình hành động). 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tạo - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN - cho biết: Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa và vận dụng có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết T.Ư 7 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện, đặc thù của Ngành. 

 
 “Ba nghị quyết của Hội nghị T.Ư 7, khóa XII có sự gắn kết chặt chẽ, với mục tiêu cao nhất là tập trung xây dựng và chăm lo cho đội ngũ cán bộ. Việc ban hành cùng lúc 3 nghị quyết này xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ và các yêu cầu về: xây dựng đảng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng. 
Mặt khác, hiện nay, chúng ta đang ở giai đoạn chuyển giao các thế hệ, đội ngũ cán bộ đang được lựa chọn đào tạo từ nhiều nguồn, từ các nước có thể chế chính trị khác nhau. Bối cảnh đó đòi hỏi Đảng ta phải có những định hướng cụ thể, phù hợp về công tác cán bộ. 
Ba nghị quyết trên cùng với các nghị quyết của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII đã tạo thành hệ thống các quan điểm mang tính chỉnh thể, đồng bộ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.”
(Trích phát biểu của đồng chí Lê Văn Thái)
Theo đó, Chương trình hành động phải phù hợp với Đề án Tổ chức, biên chế của KTNN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 7, các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn… của T.Ư và đảng bộ cấp trên; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của Đảng bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động phải gắn với việc giải quyết những vấn đề cấp bách của Ngành và trên tinh thần chủ động, tích cực, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực của toàn Đảng bộ.

Nhằm triển khai Chương trình hành động, Đảng ủy KTNN yêu cầu các cấp ủy đảng đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII vào chương trình, kế hoạch công tác đảng hằng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ. 

Dự thảo Chương trình hành động đã nhận được sự đồng thuận cao của các đảng viên tham dự Hội nghị. 

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy KTNN, đồng chí Nguyễn Quang Thành yêu cầu mỗi chi bộ, đảng bộ viết một Bản thu hoạch thể hiện nhận thức về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu và kiến nghị các biện pháp thực hiện ở chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các đơn vị dựa trên điều kiện thực tế của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch hành động sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cụ thể, rõ ràng, có lộ trình thực hiện. 

“Triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 là trách nhiệm của từng cấp ủy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.”- đồng chí Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh.
 
“Trong thời gian tới, bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 7 gắn với tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy KTNN sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể để sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đảo bảo hiệu lực, hiệu quả hơn trong hoạt động; phát huy đội ngũ hiện có, xây dựng đội ngũ đảng viên, kiểm toán viên nhà nước, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có lối sống trung thực, là tấm gương để quần chúng noi theo, góp phần đưa Nghị quyết T.Ư 7 đi vào cuộc sống.”
(Trích phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Thành)

Ngọc Mai - Lê Hòa
 

Bình Luận