Thứ Sáu, 27/11/2020 - 14:56:3 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ Sáu, 10/07/2020 13:15:00

(BKTO) - Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KTNN đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng và là cơ hội tốt để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”, hướng đến nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, góp phần xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh.

Quán triệt, học tập và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4

 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Đảng ủy KTNN đã ban hành Kế hoạch số 207-KH/ĐU ngày 21/12/2016 về học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức học tập, quán triệt cho gần 500 cán bộ chủ chốt trong toàn Ngành, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành (BCH) các đoàn thể tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Kết quả, 100% cấp ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc. 

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 25/01/2017 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Đảng ủy KTNN đã kịp thời ban hành các văn bản: Chương trình hành động số 273-CTr/ĐU ngày 20/3/2017 về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; Công văn số 272-CV/ĐU ngày 20/3/2017 về việc đảng viên cam kết, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái; Kế hoạch số 284-KH/ĐU ngày 18/4/2017 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng... để lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ. Hằng năm, Đảng ủy đều đưa việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 vào nội dung kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% bí thư cấp ủy các cấp và 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc luôn phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư. Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy đã kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách được giao trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn và góp ý, nhận xét cho từng đồng chí. Hằng năm, Đảng ủy đều xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, đánh giá theo đúng quy trình. Các đảng bộ và chi bộ đã kiểm điểm phê bình và tự phê bình một cách nghiêm túc, công khai, dân chủ, đánh giá đúng những vấn đề còn tồn tại, hạn chế gắn với trách nhiệm của từng cá nhân. Thông qua sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân và đưa ra những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục. 

Đối với những đơn vị có biểu hiện về nội bộ thiếu thống nhất, BTV yêu cầu cấp ủy đơn vị kiểm điểm sâu, phân công các đồng chí ủy viên BTV chỉ đạo hội nghị kiểm điểm trên tinh thần tự phê bình và phê bình một cách cầu thị, nghiêm túc, đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể, qua đó tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để tu dưỡng, rèn luyện.

Giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII trong thời gian tới, Đảng ủy KTNN đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm ở từng vị trí công tác.

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong mọi hoạt động của Ngành; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thẳng thắn, quyết liệt trong tự phê bình và phê bình của cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng đảng viên. 

Ba là, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bám sát mục tiêu Kế hoạch Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 để lãnh đạo. Tập trung kiểm toán những vấn đề nổi cộm được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm.

Bốn là, nâng cao năng lực đội ngũ trên cơ sở làm tốt công tác quy hoạch, công khai, minh bạch trong điều động, luân chuyển để đào tạo, rèn luyện đội ngũ; quan tâm thực hiện các chính sách cán bộ nhằm động viên, khích lệ lòng tự trọng, tự tôn nghề nghiệp.

Năm là, định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng để cán bộ kiêm nhiệm tại cấp ủy các đơn vị nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ.

Sáu là, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy đủ số lượng và chất lượng, trong đó, người đứng đầu cấp ủy phải có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, uy tín và tâm huyết với công tác Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Gợi ý kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm sâu đối với đơn vị có nội bộ mất đoàn kết hoặc thiếu thống nhất để có giải pháp khắc phục kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Ngành, đơn vị, hành vi, thái độ sách nhiễu đối với đơn vị được kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ. Kịp thời phát hiện, động viên, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc.

NGUYỄN ANH TUẤN
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Bí thư Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI

Bình Luận