Thứ Ba, 3/8/2021 - 19:3:45 Đường dây nóng: 096 774 2199

Công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI

Thứ Sáu, 31/07/2020 13:35:00

(BKTO) - Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, những năm qua, Đảng ủy KTNN luôn quan tâm chỉ đạo làm công tác này và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như các nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đổi mới công tác dân vận, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy và các tổ chức đoàn thể

 

Đồng chí Đào Văn Dũng
Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ KTNN tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm với công tác dân vận. Mối quan hệ mật thiết giữa từng cấp ủy đảng với các tổ chức chính trị - xã hội trong Ngành được củng cố, tăng cường. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ ở các cấp. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được mở rộng, trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Qua đó, các cấp ủy, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động KTNN đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là dân vận với cơ quan, đơn vị được kiểm toán nhằm tăng tính thuyết phục để các đơn vị hiểu hơn về hoạt động kiểm toán của KTNN và tự giác phối hợp. Công tác tiếp và đối thoại với công dân của lãnh đạo KTNN ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Bám sát các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI của Đảng bộ KTNN, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy KTNN đã ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể của KTNN” nhằm triển khai, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, cấp ủy cấp trên về lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành những hoạt động, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong suốt nhiệm kỳ, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tôn trọng và phát huy dân chủ, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, phát huy năng lực sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, hằng năm, BTV Đảng ủy làm việc trực tiếp với BTV các tổ chức chính trị - xã hội KTNN, nghe các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo kết quả công tác hằng năm, đồng thời trả lời, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của mỗi tổ chức. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KTNN đối với các tổ chức, BTV Đảng ủy đã định hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng năm công tác.

Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy KTNN, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn KTNN đã tích cực phối hợp với cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới toàn thể đoàn viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn KTNN và các công đoàn trực thuộc đã vận động quyên góp, ủng hộ xây tặng nhà tình nghĩa cho gần 80 gia đình chính sách; quyên góp gần 5 tỷ đồng ủng hộ các học sinh, sinh viên và đồng bào gặp khó khăn, trao tặng máy tính cho một số trường học trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn... Ngoài ra, Công đoàn KTNN đã tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động Xây dựng người công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn, tạo được dấu ấn tốt với các địa phương, tổ chức, cá nhân. 

Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên KTNN luôn thể hiện vai trò xung kích trong mọi nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: các buổi tọa đàm về học tập và làm theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trên mạng internet; tổ chức gần 40 hành trình về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình biên giới hải đảo, các hoạt động tình nguyện, xây dựng Tủ sách thanh niên... Đoàn Thanh niên luôn quan tâm và giúp đỡ các đoàn viên thanh niên trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chỉ riêng giai đoạn 2017-2019, các đoàn viên thanh niên đã đóng góp được hơn 5,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Những hoạt động này đã tạo môi trường để đoàn viên thanh niên cống hiến, trưởng thành, động viên tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp sức vì cuộc sống cộng đồng. 
 

Nhiệm kỳ qua, công đoàn KTNN và các công đoàn trực thuộc đã quyên góp, xây tặng nhà tình nghĩa cho gần 80 gia đình chính sách. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, BCH Đoàn đã phát động phong trào thanh niên xung kích vào những khâu yếu, việc khó trong mọi hoạt động của KTNN, rèn luyện và phấn đấu để trở thành những công chức, viên chức, kiểm toán viên “nghệ tinh, tâm sáng”; tổ chức nhiều buổi tập huấn, tọa đàm, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học để giúp đoàn viên thanh niên phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao thường xuyên được tổ chức.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội Cựu chiến binh KTNN tiếp tục được củng cố và đi vào ổn định. Hằng năm, Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn KTNN tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó, mọi hội viên được giao lưu học hỏi, cùng nhau ôn lại những truyền thống, tác phong, kỷ luật quân sự, giữ vững, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò gương mẫu, góp phần rèn luyện, giáo dục thế hệ trẻ KTNN.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy KTNN tiếp tục:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác dân vận; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu; khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập trau dồi nghiệp vụ, gương mẫu trong giao tiếp ứng xử, văn hóa nghề nghiệp; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở phát huy vai trò làm chủ, đảm bảo công khai, minh bạch đối với hoạt động của cơ quan. 

Xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. BTV Đảng ủy KTNN tổ chức đối thoại trực tiếp với BCH các tổ chức đoàn thể để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vướng mắc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả Ngành về công tác dân vận; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; triển khai tốt phong trào thi đua Dân vận khéo; thực hiện nghiêm các quy định về dân chủ ở cơ sở. 

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò nòng cốt, gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua do Ngành phát động, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong thời đại công nghệ 4.0.

 ĐÀO VĂN DŨNG
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia

Bình Luận