Thứ Bảy, 27/02/2021 - 02:01:6 Đường dây nóng: 096 774 2199

Công tác cán bộ luôn đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình

Thứ Sáu, 31/07/2020 13:05:00

(BKTO) - Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng ủy KTNN luôn phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ (TCCB), đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc và quy trình theo quy định của Đảng. Trên cơ sở các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết và Chương trình công tác toàn khóa, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy KTNN, công tác này đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt.

Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, ngày càng chuyên nghiệp

 

Đồng chí Doãn Anh Thơ
Thực hiện chủ trương về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của cả hệ thống chính trị, KTNN đã điều chỉnh chỉ tiêu về phát triển bộ máy trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, tập trung vào việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng; xây dựng, sắp xếp, tinh gọn bộ máy cấp phòng theo hướng gọn nhẹ, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Đến nay, KTNN có 32 đơn vị; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị được rà soát, đánh giá và sắp xếp lại, từng bước phù hợp và sát với thực tế hơn. 

KTNN đã hoàn thiện xây dựng Đề án Tổ chức, biên chế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của KTNN, đảm bảo sự thống nhất giữa các đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH); xây dựng Đề án Số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, báo cáo UBTVQH.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, KTNN đã xây dựng Bảng lương chuyên ngành KTNN báo cáo Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Đến nay, hệ thống tổ chức của KTNN đã phát triển khá toàn diện cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng, từng bước tiến tới đồng bộ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của KTNN và mỗi đơn vị cơ bản phù hợp, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

Trong 5 năm qua, Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của KTNN theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Công tác thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận công chức, viên chức đảm bảo tính công khai, đúng tiêu chuẩn, quy định và theo nguyên tắc cạnh tranh nhằm lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hoàn thiện cơ cấu, đáp ứng yêu cầu công tác. 

Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nòng cốt là kiểm toán viên (KTV) có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN chủ trương hoàn thiện đồng bộ hệ thống chương trình đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp trang bị kiến thức nghiệp vụ với việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng lĩnh vực kiểm toán mới, chú trọng đào tạo ngoại ngữ, tin học... nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và hội nhập quốc tế. 

Nhiệm kỳ vừa qua, KTNN đã nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, hoàn thành mục tiêu đặt ra và góp phần xây dựng đội ngũ công chức có trình độ chuyên nghiệp cao, đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất và năng lực thực thi nhiệm vụ.

Thận trọng, công khai, minh bạch trong quy hoạch, điều động, bổ nhiệm

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cũng đã lãnh đạo hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 đảm bảo công khai, minh bạch theo hướng dẫn của T.Ư và của Ngành. Công tác quy hoạch đã tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về luân chuyển cán bộ, Ban cán sự đảng KTNN đã ban hành và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/BCS về điều động, luân chuyển, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức KTNN. Việc thực hiện tốt Nghị quyết này đã giúp cho công chức, đặc biệt là công chức trẻ được rèn luyện, thử thách và nắm bắt thực tiễn ở vị trí công tác mới; điều chỉnh cơ cấu đội ngũ công chức trong toàn Ngành, nhất là những đơn vị mới thành lập và gặp khó khăn trong tuyển dụng; đảm bảo sự đồng đều và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn Ngành; tạo điều kiện tốt cho việc bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ lâu dài của KTNN. 

Cùng với đó, công tác bổ nhiệm cán bộ luôn được Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc lựa chọn cán bộ để bổ nhiệm được thực hiện thận trọng, công khai, minh bạch, đúng quy định, tiêu chuẩn và có trách nhiệm cao. Một trong những kết quả nổi bật của công tác này nhiệm kỳ qua là Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã tiến hành bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước đảm bảo kịp thời, theo quy định của Luật KTNN. Trong nhiệm kỳ, KTNN cũng đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động cho KTNN 1 Phó Tổng toán Nhà nước và bổ nhiệm thêm 1 Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã minh chứng đậm nét cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác TCCB - công tác đóng vai trò quan trọng xương sống để tổ chức hoạt động của Ngành. Phát huy những mặt tích cực, từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, trong nhiệm kỳ tới, công tác TCCB cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện tổ chức bộ máy, trong đó, tăng cường, củng cố năng lực cho các đơn vị trực thuộc nhằm sắp xếp, củng cố lại các đơn vị trực thuộc theo hướng phân công trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ rõ ràng; xây dựng bộ máy tham mưu tinh gọn, chuyên nghiệp; củng cố năng lực và duy trì ổn định hoạt động các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực; tiếp tục phát triển các đơn vị sự nghiệp theo hướng nâng cao mức độ tự chủ, xã hội hóa, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ như: xây dựng đội ngũ công chức, KTV đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; tập trung kiện toàn, sắp xếp và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ đặt ra; trình UBTVQH xem xét, bổ sung biên chế giai đoạn này để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ, chú trọng trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, KTV. Sắp xếp bố trí, sử dụng đội ngũ phải căn cứ vào Đề án Vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ và yêu cầu công việc thực tế, đồng thời gắn việc đánh giá trình độ, năng lực với công việc, vị trí đảm nhiệm một cách khách quan và công tâm. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ KTV giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng. 

Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Tăng cường công tác điều động, luân chuyển công chức, gắn với thực tiễn hoạt động của Ngành. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác đánh giá cán bộ; cán bộ phải được xem xét đánh giá toàn diện ở nhiều thời điểm, qua nhiều công việc thực tiễn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá...
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy KTNN, công tác TCCB đạt được một số kết quả nổi bật: Tuyển dụng 175 công chức, viên chức, thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài; tổng số cán bộ được đưa vào quy hoạch giai đoạn 2016-2021 là 1.130 đồng chí, giai đoạn 2021-2026 là 1.336 đồng chí; điều động, luân chuyển đối với hơn 287 lượt công chức, viên chức giữa các đơn vị trực thuộc, chuyển đổi vị trí công tác đối với hơn 210 lượt công chức, viên chức trong nội bộ các đơn vị, biệt phái 20 công chức, viên chức; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hàng trăm cán bộ cấp Vụ, cấp Phòng; đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn lượt cán bộ, công chức.
 
DOÃN ANH THƠ
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV

Bình Luận