Thứ Năm, 9/4/2020 - 17:41:30 Đường dây nóng: 096 774 2199

Ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề “Hoạt động quản lý thu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận”

Thứ Ba, 17/03/2020 17:50:00

(BKTO) - (BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 316/QĐ-KTNN ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề “Hoạt động quản lý thu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận”.

Hình ảnh các Kiểm toán viên nhà nước đang kiểm toán tại hiện trường - Ảnh minh họa: Ngọc Bích
Hình ảnh các Kiểm toán viên nhà nước đang kiểm toán tại hiện trường - Ảnh minh họa: Ngọc Bích

Theo đánh giá của KTNN, thời gian qua, các địa phương đã thực hiện quản lý điều hành NSNN theo chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật, có hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm toán hàng năm tại các cơ quan Thuế, cơ quan quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, KTNN đã chỉ ra nhiều hạn chế và bất cập trong quản lý thu NSNN và đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó một số văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành còn chồng chéo, chưa đồng bộ giữa các cấp ban hành dẫn đến việc áp dụng chưa thống nhất và chính xác. Từ thực tế này, KTNN đã xây dựng Chuyên đề “Hoạt động quản lý thu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận” nhằm làm rõ những bất cập nêu trên trong công tác quản lý điều hành NSNN và đầu tư xây dựng cơ bản tại một số địa phương. 

Theo đó, mục tiêu cuộc kiểm toán nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công; đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của việc triển khai thực hiện các nghị quyết...; phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Cuộc kiểm toán cũng nhằm phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, chế độ và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính cho phù hợp; cung cấp những thông tin, kết quả, kiến nghị kiểm toán cho cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ… về công tác quản lý tài chính công, tài sản công.

Trong đó, trọng yếu kiểm toán đối với công tác xây dựng dự toán thu của địa phương được xác định là: Cơ sở lập dự toán thu, tính hợp lý của các chỉ tiêu dự toán thu NSNN được lập, giao; đánh giá việc lập dự toán của các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn. Kiểm toán công tác chấp hành dự toán thu. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu nội địa đối với một số khoản thu chủ yếu, một số khoản tăng thu, hụt thu lớn, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm thu... 

Niên độ kiểm toán là năm 2019 và thời kỳ trước sau có liên quan. Các đơn vị được kiểm toán, gồm: Cục thuế, các Chi cục Thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trọng yếu kiểm toán được xác định là việc tuân thủ chủ trương đầu tư và quy hoạch, kế hoạch đầu tư; tính hiệu quả của việc phê duyệt chủ trương đầu tư gắn với quy hoạch được duyệt... Niên độ kiểm toán là năm 2019 và thời kỳ trước sau có liên quan. Các đơn vị được kiểm toán gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước; các Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án. 

Ngoài ra, trong quá trình kiểm toán, các đơn vị kiểm toán sẽ đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp, cung cấp hồ sơ để đối chiếu đối với các nội dung kiểm toán, trong phạm vi kiểm toán. 

Cũng theo Đề cương kiểm toán, đơn vị kiểm toán sẽ xác định rõ giới hạn kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán, như công tác quản lý thu ngân sách, công tác quản lý, công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Để tạo thuận lợi cho các đơn vị thực hiện kiểm toán, đồng thời tạo sự thống nhất trong cách làm của toàn Ngành, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành kèm theo Đề cương các mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng cho cuộc kiểm toán. 
 
Các KTNN khu vực được giao nhiệm vụ thực hiện Chuyên đề kiểm toán “Hoạt động quản lý thu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận” sẽ tổ chức thành các Đoàn kiểm toán cho các tỉnh và do từng KTNN khu vực chủ trì thực hiện. Các KTNN khu vực tổ chức khảo sát, thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán theo Kế hoạch được duyệt. Kết quả kiểm toán chuyên đề của mỗi KTNN khu vực gửi về đầu mối tổng hợp là KTNN khu vực XI để tổng hợp kết quả kiểm toán chung của toàn Ngành, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thời hạn cuộc kiểm toán theo quy định của Luật KTNN (tối đa là 60 ngày, trường hợp kéo dài do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định nhưng không quá 30 ngày).
 
NGUYỄN LỘC

Bình Luận