Chủ Nhật, 20/9/2020 - 12:48:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bám sát mục tiêu, đề ra các giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII vào cuộc sống

Thứ Ba, 04/08/2020 15:15:00

(BKTO) - Tại Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 04/8, đồng chí Hà Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN - đã trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (gọi tắt là Chương trình hành động).

Đồng chí Hà Thị Mỹ Dung trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa và vận dụng một cách tích cực, sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết vào nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện thành công Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình hành động xác định mục tiêu tổng quát xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây cũng chính là 3 nội dung công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ KTNN.
 

Các đại biểu biểu quyết

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chương trình hành động cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần thực hiện.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên có phẩm chất, bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Một số chỉ tiêu cụ thể gồm: 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó, 20% đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ KTNN đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; có ít nhất từ 95% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 250 đảng viên mới trở lên. Mỗi năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN kiểm tra và giám sát chuyên đề từ 20-30% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản tiến hành kiểm toán hầu hết báo cáo quyết toán ngân sách địa phương trước khi trình HĐND cấp tỉnh xem xét phê chuẩn theo Luật NSNN.
Tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết đại hội đảng các cấp một cách có hiệu quả. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm xây dựng Chương trình công tác trong toàn nhiệm kỳ và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các ban tham mưu của Đảng. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời đối với Đoàn kiểm toán. Làm tốt công tác phát triển Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy với BCS đảng, lãnh đạo KTNN, giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng Đảng...

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chương trình hành động xác định một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm toán, tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, thực hiện phân giao rõ ràng, không chồng chéo. Phấn đấu đến năm 2025, hệ thống tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN. Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng; hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đến năm 2021 và thành viên Ban điều hành ASOSAI đến năm 2024; chủ động ứng cử vào Ban điều hành Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) giai đoạn 2022-2028;

Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, nhất là ứng dụng CNTT. Triển khai hiệu quả Đề án Phát triển tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của KTNN; tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn kiểm toán.
 

Đồng chí Trương Xuân Cừ định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ KTNN  trong nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ KTNN.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của KTNN ngày càng nặng nề hơn trước yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển, đồng chí Trương Xuân Cừ yêu cầu, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KTNN cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy và BCS Đảng, giữa cấp ủy các cấp và lãnh đạo đơn vị thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp, có sự tổng kết, đánh giá việc phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm. Đây là cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa theo hướng lãnh đạo đơn vị là bí thư cấp ủy, tạo thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng; quan tâm, kiện toàn Văn phòng Đảng ủy, chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác đảng. Tăng cường chất lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên; nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Thay mặt cho Đảng bộ KTNN, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - cam kết toàn Đảng bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên để cụ thể hóa vào các chương trình công tác toàn khóa nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ.

Tin và ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN 

Bình Luận