Thứ Hai, 13/7/2020 - 5:51:57 Đường dây nóng: 096 774 2199

Iraq: Kết nối các bên liên quan nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững

Thứ Năm, 17/10/2019 08:30:00

(BKTO) - KTNN Cộng hòa Iraq là một trong những cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) luôn thể hiện sự nỗ lực tích cực trong việc kết nối với các bên liên quan để thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), tuân thủ theo Chuẩn mực kiểm toán 5130 của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (ISSAI 5130).

Xác định rõ các bên liên quan 

ISSAI 12 đã định nghĩa các bên liên quan là một người, nhóm người, tổ chức, thành viên hoặc một hệ thống có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi các hành động, mục tiêu và chính sách của các tổ chức chính phủ và khu vực công. Từ định nghĩa này, KTNN Cộng hòa Iraq xác định rõ hơn các bên liên quan bao gồm: Quốc hội, Chính phủ, đối tượng được kiểm toán (các Bộ, ngành), phương tiện truyền thông, tổ chức dân sự, SAI liên kết, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, công dân, sinh viên và nhà nghiên cứu. 

Việc xác định rõ ràng các bên liên quan giúp KTNN Cộng hòa Iraq thực hiện nhiệm vụ báo cáo các kết quả giám sát một cách toàn diện và minh bạch, từ đó hỗ trợ các bên liên quan tham gia đánh giá hoạt động của các tổ chức Chính phủ. Ngoài ra, điều này cũng giúp cơ quan kiểm toán quốc gia thiết lập mối quan hệ tốt với các bên liên quan và tăng cường hỗ trợ những người chịu trách nhiệm quản lý các tổ chức Chính phủ thực hiện việc phản hồi các kết quả giám sát và khuyến nghị. Hiện nay, KTNN Cộng hòa Iraq đang áp dụng các hệ thống thông tin điện tử hiện đại để tương tác mở với truyền thông và các bên liên quan khác.

KTNN Cộng hòa Iraq xác định phát triển bền vững là một trong những lĩnh vực chính mà Cơ quan này có thể phát huy các nỗ lực trong việc giám sát và kết nối với các bên liên quan. Đồng thời, SAI Iraq cho rằng, Chính phủ luôn phải phối hợp, lồng ghép tốt các SDGs trong việc thực hiện các chính sách ở tất cả các cấp, nhằm đạt được những kết quả, kỳ vọng như mong muốn. 

Kết nối để cùng giám sát việc thực hiện SDGs

Trong quá trình hoạt động, KTNN Cộng hòa Iraq xác định trách nhiệm của Nhà nước là phát hiện các lợi ích kinh tế - xã hội, tạo ra hệ thống lập pháp và pháp lý, cải cách cơ cấu và cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng. Khu vực tư nhân được giao trách nhiệm dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, trong khi các tổ chức xã hội dân sự được yêu cầu tạo ra môi trường phù hợp để thúc đẩy quan hệ đối tác. Còn vai trò của các nhà tài trợ là bổ sung cho những nỗ lực này thông qua việc tạo ra các nguồn tài chính và kinh nghiệm kỹ thuật sẵn có. 

KTNN Cộng hòa Iraq đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan T.Ư liên quan trong thực hiện các cam kết quốc tế, đánh giá các chiến lược quốc gia, chính sách và chương trình để thực hiện SDGs. Cơ quan kiểm toán quốc gia cho rằng, trách nhiệm của Chính phủ liên quan đến việc phân tích khung chính sách nhà nước và tính tương thích của nó với SDGs, mức độ phối hợp giữa các chiến lược và chương trình của Bộ, ngành với các mục tiêu này; triển khai các chính sách tài chính để thực hiện SDGs, đảm bảo các nguồn lực được phân bổ phù hợp.

Hiện nay, KTNN Cộng hòa Iraq thực hiện theo hai cách thức song song nhằm thể hiện vai trò của tổ chức trong việc đạt được các SDGs. Một là, áp dụng phương pháp kiểm toán hoạt động theo các chương trình, chính sách mà một số Bộ đang giải quyết. Ví dụ, nếu mục tiêu phát triển là xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp bền vững thì cần có sự hợp tác giữa một số cơ quan của Chính phủ như: Bộ Kế hoạch và Tái thiết đô thị, Bộ Y tế, Bộ Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính. Cách thức đánh giá này sẽ giúp tìm ra một phương tiện kết nối, tham vấn tốt với Bộ liên quan, cũng như người dân, các tổ chức xã hội dân sự quan tâm, các chuyên gia nghiên cứu để đạt được các khuyến nghị cụ thể và hiệu quả.

Ngoài ra, KTNN Cộng hòa Iraq cũng thực hiện công tác giám sát hiện trường để đánh giá thực tế việc các dự án nhằm đạt được SDGs. Các cuộc giám sát này xem xét kỹ hơn về tiến trình đạt được SDGs và khả năng đáp ứng các kỳ vọng của người dân - một trong những bên liên quan chính và giữ vai trò trung lập với tư cách là đối tượng thụ hưởng đầu tiên của các dự án.

Trong thời gian qua, KTNN Iraq đã thí điểm áp dụng khung kiểm toán SDGs do SAI Brazil xây dựng và trình bày tại Hội nghị INCOSAI tổ chức tại Abu Dhabi vào năm 2016. Được biết, khung này áp dụng đối với hai báo cáo liên quan đến SDGs thứ ba và thứ tư (lĩnh vực y tế và giáo dục), bao gồm: Báo cáo về Chính sách của Bộ Y tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và tác động của nó trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi; Báo cáo về Chính sách của Bộ Giáo dục trong việc giải quyết các trường hợp học sinh không được đến trường.

NGỌC QUỲNH
Theo Báo Kiểm toán số 42 ra ngày 17-10-2019

Bình Luận