Thứ Bảy, 25/6/2022 - 20:45:40 Đường dây nóng: 096 774 2199

Ban hành mới 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực ODA và viện trợ không hoàn lại

Thứ Bảy, 12/02/2022 21:19:35

(BKTO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành 04 thủ tục hành chính (TTHC) mới, đồng thời sửa đổi, bổ sung 14 TTHC và hủy bỏ 07 TTHC trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

 

Ban hành thêm 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực ODA và viện trợ không hoàn lại. Ảnh minh họa: TTXVN


Cụ thể, theo Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT vừa ký ban hành, có 04 TTHC mới được ban hành, gồm: điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; điều chỉnh chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; điều chỉnh quyết định chủ trương thực hiện và quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án; trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

Cùng với đó, Bộ KH&ĐT đã quyết định sửa đổi, bổ sung 14 TTHC thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 04 TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản.

Trong đó, 10 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: tham gia chương trình, dự án khu vực; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách T.Ư cho Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Cùng với đó là thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Chính phủ; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án nhóm A; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Còn 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản gồm: lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản; lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án; lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng; lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm.

Theo Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT, có 02/07 TTHC được hủy bỏ gồm: lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng (cấp T.Ư); quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung của Bộ Tài chính.

05 thủ tục còn lại là: lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; lập, thẩm định quyết định đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (cấp tỉnh); lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại (cấp tỉnh)./.
 PHÚC KHANG
 

Bình Luận