Thứ Ba, 7/7/2020 - 20:46:35 Đường dây nóng: 096 774 2199

Những định hướng quan trọng đối với KTNN năm 2018

Thứ Hai, 22/01/2018 08:05:00

(BKTO) - Ngày 15/01, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của KTNN, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tin tưởng: “Với truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, chung sức đồng lòng, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, KTNN nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018 để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

6 nhiệm vụ trọng tâm của KTNN

Báo cáo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên trình bày tại Hội nghị nêu rõ, KTNN đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 là: “Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc tổ chức thành công Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ  14; tăng cường đổi mới hơn nữa để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật; gia tăng hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan KTNN, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và kỷ luật của đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên”.
 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN LỘC

Trên cơ sở đó, KTNN đã vạch ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ: Đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN; Xây dựng, kiện toàn đội ngũ đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức; Tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14, khẳng định tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019, tăng cường mối quan hệ hợp tác với một số SAI chiến lược; Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động của ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ, triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2015-2020.

Đặc biệt, KTNN chú trọng nhất vào nhiệm vụ tổ chức thực hiện 205 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018 trên tinh thần bám sát chủ trương đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán, đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Trước đó, trong Kế hoạch kiểm toán năm 2018 ban hành ngày 04/12/2017, KTNN lần đầu tiên xác định chi tiết danh mục cụ thể các đơn vị, đầu mối, dự án được kiểm toán. Điểm khác biệt, đổi mới này nhằm hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp với các cơ quan thanh, kiểm tra; giảm thiểu sự phiền hà với các đối tượng được thanh tra, kiểm toán. Theo đó, KTNN sẽ thực hiện 205 cuộc kiểm toán, bao gồm kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm 2017 tại 16 Bộ, ngành T.Ư và 49 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; 9 chủ đề kiểm toán hoạt động; 25 chuyên đề kiểm toán chuyên sâu; 52 dự án đầu tư, công trình; 33 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tổ chức tài chính ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước...

“Kim chỉ nam” cho hoạt động của KTNN

Chỉ đạo về những định hướng lớn trong công tác năm 2018 của KTNN, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng.

Một là, luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của KTNN để đảm bảo hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán. Chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, phát hiện những vấn đề cần kiểm toán để phục vụ cho các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trước hết, thực hiện kiểm toán theo đúng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 mà Quốc hội đã thông qua. Ngoài ra, KTNN còn thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao đột xuất.

Hai là, sớm tổng kết, đánh giá toàn diện Luật KTNN năm 2015 để xem xét Luật cần sửa đổi, bổ sung những vấn đề gì nhưng phải bám sát tinh thần của Nghị quyết T.Ư 6, đồng thời tiếp tục xây dựng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật KTNN năm 2015 một cách đầy đủ, hiệu quả, chất lượng.

Ba là, tăng cường phát huy tính độc lập của KTNN, cũng như của Kiểm toán viên nhà nước, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại.

Bốn là, sớm nghiên cứu hoàn thiện Đề án Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế KTNN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với việc kiện toàn bộ máy, KTNN cần không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức và quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, có kinh nghiệm, sức chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và nhất là phải ứng xử có văn hóa với các đối tượng được kiểm toán…

Năm là, tăng cường công tác hợp tác quốc tế, trước mắt là phải chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 nhằm tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới để nâng cao vị trí, hình ảnh của cơ quan KTNN nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Với vai trò là nước chủ nhà của Đại hội, KTNN phải để lại một hình ảnh tốt đẹp, thân thiện, cởi mở, mến khách và theo đúng các quy chế hoạt động đối ngoại, hội nghị quốc tế mà Đảng, Nhà nước đã ban hành.

Trước sự gửi gắm niềm tin của Chủ tịch Quốc hội, nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã phát động toàn ngành KTNN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội và nhân dân.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhìn nhận, năm 2018 là năm đầy thử thách, do đó, toàn ngành cần tập trung hoàn thành một số nội dung: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để chủ động triển khai Kế hoạch công tác năm 2018; Tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao bản lĩnh, tính gương mẫu của cán bộ, công chức ngành KTNN gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, thủ trưởng đơn vị, trưởng đoàn kiểm toán, kiểm toán viên trong thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; Nâng cao hiệu quả công tác, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh đó, toàn ngành cần thực hiện tốt quy chế phối hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành T.Ư, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác kiểm toán, trong phòng chống tham nhũng; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, xây dựng cơ sở vật chất toàn ngành, đẩy mạnh luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung tổ chức tốt Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Việt Nam vào tháng 9/2018.
 
H.THOAN - N.LỘC
Theo Báo Kiểm toán số 03 ra ngày 18-01-2018

Bình Luận