Thứ Bảy, 23/01/2021 - 15:13:58 Đường dây nóng: 096 774 2199

Vượt mọi thách thức, nắm chắc thời cơ, hoàn thành xuất sắc, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI

Thứ Sáu, 31/07/2020 14:15:00

(BKTO) - Nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và chương trình công tác toàn khóa, 5 năm qua, Đảng bộ KTNN đã tập trung trí tuệ, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm và toàn khóa

 
Đồng chí Hồ Đức Phớc
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy KTNN đã xác định một trong những nhiệm vụ chính trị cơ bản là lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành đổi mới toàn diện công tác kiểm toán. Đảng ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án: “Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch kiểm toán” và Đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán”. Nhờ đó, hoạt động kiểm toán ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu. 

Giai đoạn 2015-2019, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 323.557 tỷ đồng (trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách 67.050 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 82.788 tỷ đồng), tăng trên 3 lần so với nhiệm kỳ trước; kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 771 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí; cung cấp 376 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 16 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, lần đầu tiên KTNN đã thực hiện kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT), kiểm toán môi trường có hiệu quả và tiến hành nhiều cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề ở những lĩnh vực mới, nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, tham nhũng được xã hội quan tâm như: quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, BOT, BT, định giá giá trị DN... Kết quả kiểm toán đã giúp các đơn vị được kiểm toán, các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách, kế toán, ngăn ngừa những hành vi tiêu cực, tham ô, lãng phí, thất thoát tiền, tài sản nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, đảm bảo quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước đúng pháp luật và có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự (BCS) đảng để tập trung lãnh đạo công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đảm bảo dân chủ, thống nhất, thận trọng, công khai, đúng nguyên tắc, quy trình, đủ tiêu chuẩn, có uy tín, trách nhiệm; đổi mới công tác đào tạo. Điều này đã góp phần từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, giỏi và tốt, công chức KTNN “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”, hướng đến nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.
 

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN lần thứ 18. Ảnh tư liệu

Xác định xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy đã lãnh đạo thành công việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; xây dựng, ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán và Hệ thống Chuẩn mực KTNN theo thông lệ quốc tế và phù hợp với đặc thù Việt Nam, áp dụng CNTT, công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, hoạt động hợp tác quốc tế đã tiếp tục được mở rộng và tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. KTNN đã thiết lập quan hệ tốt, tin cậy với hầu hết các cơ quan kiểm toán tối cao uy tín, nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức nghề nghiệp trên thế giới. Đặc biệt, KTNN đã đăng cai tổ chức thành công Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 tại Hà Nội năm 2018, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, qua đó nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục khẳng định vị thế nổi trội trong khu vực ASEAN với vai trò sáng lập viên và Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI). 

Để định hướng cho việc phát triển, ứng dụng CNTT của Ngành, KTNN đã kịp thời ban hành Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng đồng bộ và kịp thời hạ tầng CNTT, xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 20 phần mềm để hỗ trợ hoạt động kiểm toán và công tác quản lý điều hành, thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KTNN đã phát huy vai trò lãnh đạo các mặt công tác khác, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Bên cạnh việc lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng luôn được Đảng ủy quan tâm và gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN. Đến nay, Đảng bộ KTNN có 34 tổ chức đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã thành lập được 600 chi bộ đảng tạm thời. Các chi bộ tạm thời đã duy trì được chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng, qua đó tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên (KTV) trong thời gian đi kiểm toán. 

Cùng với việc củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng triển khai Đề án: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của KTV nhà nước”. Nhờ đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, KTV đã có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 

Kiểm toán viên nhà nước đang làm việc tại hiện trường. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước, Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng” và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực KTNN số 30, lấy thực hành đạo đức công vụ làm trọng tâm; có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Đặc biệt, Đảng ủy còn chỉ đạo các cấp ủy đảng gắn việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; tinh thần phê bình và tự phê bình, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ được tăng cường, tạo tiền đề đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. 

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ qua

Với những thành tựu đạt được nói trên, Đảng bộ KTNN hoàn thành xuất sắc, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của KTNN trong hệ thống chính trị của Nhà nước. Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KTNN rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng trong toàn Đảng bộ; nắm vững, chủ động vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cụ thể hoá thành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy để đảm bảo lãnh đạo mọi hoạt động của Ngành luôn đúng hướng.

Tranh thủ sự lãnh đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp với Bộ, ngành, địa phương. 

Chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê bình và tự phê bình trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Thực hiện nguyên tắc nói phải đi đôi với làm; nêu cao trách nhiệm của đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa BCS đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, giữa cấp ủy và chính quyền các cấp để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ. 

Luôn coi trọng công tác xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy; tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ ở tất cả các khâu; trọng dụng nhân tài. 

Lãnh đạo đổi mới sáng tạo trong hoạt động kiểm toán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp kiểm toán, đặc biệt là áp dụng CNTT, công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán. Hợp tác quốc tế hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu, công nghệ kiểm toán.
 
Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể; tôn trọng và phát huy dân chủ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành để phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KTNN xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới:

Một là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 và Nghị quyết T.Ư 4; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Hai là, phát triển đội ngũ công chức, KTV “vừa hồng vừa chuyên” đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; tập trung kiện toàn, sắp xếp, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ đặt ra; xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn cán bộ, chú trọng trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, KTV; sắp xếp bố trí, sử dụng đội ngũ căn cứ vào Đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ và yêu cầu công việc thực tế; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ KTV tiếp cận và vận dụng phương pháp kiểm toán hiện đại. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong thực thi công vụ.

Ba là, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, nhất là CNTT vào hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại 4.0, rút ngắn thời gian, tiết kiệm nguồn lực, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán, góp phần tích cực vào việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của Ngành, trong đó tập trung xây dựng, hình thành hạ tầng số của KTNN và ứng dụng các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên nền tảng hạ tầng số để hỗ trợ các hoạt động của KTNN, lấy việc xây dựng hạ tầng dữ liệu và AI làm trọng tâm. 

Năm là, tăng cường hội nhập quốc tế, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm quốc tế đối với những lĩnh vực kiểm toán mới, vấn đề ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán.

Sáu là, tiếp tục lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN, trong đó có việc chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN...

Nhiệm kỳ mới với những thời cơ mới song cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi Đảng bộ KTNN phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, kiên trì thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
+ Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy KTNN đã xây dựng, ban hành 8 đề án thuộc 2 Chương trình công tác toàn khóa: “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ” và "Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh", tạo tiền đề cho việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 
+ Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý: KTNN được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều cá nhân và tập thể được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đảng bộ KTNN luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; nhiều tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen.

TS. HỒ ĐỨC PHỚC
Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước 

Bình Luận