Thứ Sáu, 22/01/2021 - 9:12:54 Đường dây nóng: 096 774 2199

Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020

Thứ Sáu, 13/12/2019 08:15:00

(BKTO) - Sáng ngày 12/12/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh dự và chỉ đạo Hội nghị.


Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh chỉ đạo Hội nghị 

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Vụ Pháp chế.
 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Vụ Pháp chế, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải cho biết, năm 2019, Vụ Pháp chế đã hoàn thành tốt các công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nổi bật trong công tác xây dựng pháp luật, Vụ đã tham mưu xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước được thông qua ngày 26/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV với 454/458 đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 94% tổng số đại biểu Quốc hội), góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN.
 
Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và văn bản quản lý của KTNN năm 2019, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo KTNN quyết định thành lập các Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai xây dựng văn bản theo chương trình đã đề ra. Tính đến ngày 30/11/2019, đã ban hành 2/6 văn bản QPPL, 1/6 văn bản QPPL đang trình xin ý kiến Lãnh đạo KTNN, 3/6 văn bản QPPL dự kiến chuyển sang thực hiện năm 2020 do không kịp tiến độ; 4/27 văn bản quản lý đã được ký ban hành, 11/27 văn bản quản lý đang xây dựng dự thảo (dự kiến ban hành trong tháng 12/2019), 9/27 văn bản quản lý dự kiến chuyển sang thực hiện năm 2020, 3/27 văn bản quản lý đề xuất Lãnh đạo KTNN chưa ban hành.
 
Năm 2019, Vụ Pháp chế đã thẩm định, tham gia góp ý 83 lượt văn bản trong và ngoài Ngành gửi lấy ý kiến đảm bảo chất lượng, tiến độ. Vụ đã tích cực nghiên cứu và chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan của KTNN trong việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan gửi lấy ý kiến đảm bảo chất lượng, tiến độ.
 
Thực hiện kế hoạch pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục KTNN trong Bộ Pháp điển, Vụ Pháp chế đã hoàn thành việc pháp điển Đề mục KTNN và dự thảo Báo cáo kết quả pháp điển theo Kế hoạch; trình Lãnh đạo KTNN xem xét và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo kết quả pháp điển Đề mục KTNN, trình Chính phủ thông qua vào tháng 5/2019; phối hợp với KTNN khu vực I, các KTNN chuyên ngành và các đơn vị tham mưu cử đại diện tham dự Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn, khai thác và sử dụng Bộ Pháp điển theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
 
Công tác thẩm định tính pháp lý đối với các dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tính đến ngày 30/11/2019, Vụ Pháp chế đã thẩm định 280 dự thảo báo cáo kiểm toán. Công tác thẩm định đã từng bước đi vào chiều sâu, tập trung vào các vấn đề lớn, phức tạp được nêu trong Báo cáo kiểm toán, tham mưu giúp Lãnh đạo KTNN chỉ đạo củng cố cơ sở pháp lý đối với các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Các Báo cáo thẩm định được các đơn vị và các Đoàn kiểm toán cơ bản tiếp thu ý kiến thẩm định, góp phần đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của các đánh giá, nhận xét và tính khả thi của các kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán. Ngoài ra, Vụ đã tham gia ý kiến về tính pháp lý của các nội dung dự kiến kết luận kiểm toán theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN và thực hiện rà soát việc tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo BCKT sau khi họp xét duyệt theo chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN.
 
Vụ Pháp chế đã phối hợp với Vụ Tổng hợp và các KTNN chuyên ngành, khu vực kịp thời tham mưu Lãnh đạo KTNN trả lời kiến nghị của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 30/11/2019, Vụ Pháp chế đã tham mưu trả lời gần 70 kiến nghị, khiếu nại liên quan đến kết luận và kiến nghị kiểm toán
 
Vụ Pháp chế đã hoàn thành nhiệm vụ chủ trì kiểm toán đối với 02 cuộc kiểm toán: Kiểm toán hoạt động Chương trình nhà ở xã hội giai đoạn 2015-2018 của quận Long Biên, huyện Thanh Trì, Đông Anh - thành phố Hà Nội và kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc chương trình 135 năm 2017 tại 04 tỉnh: Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Trà Vinh. Các cuộc kiểm toán thực hiện đúng mục tiêu, phạm vi theo kế hoạch được phê duyệt; đảm bảo tiến độ và chất lượng của các báo cáo kiểm toán.
 
Công tác tổ chức cán bộ được Vụ thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của KTNN, đảm bảo ổn định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phát huy tốt trình độ chuyên môn và năng lực, sở trường của công chức.
 
Về kế hoạch công tác năm 2020, Vụ Pháp chế đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

Cụ thể, trong công tác pháp luật: Tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; Tiếp tục đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp các luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2020 của KTNN; Tham gia có trách nhiệm và chất lượng vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành gửi lấy ý kiến; Rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục KTNN; Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hoạt động của KTNN; Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020, trong tập trung tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của KTNN.

Công tác thẩm định kiểm toán và trả lời kiến nghị kiểm toán: Hoàn thành nhiệm vụ thẩm định kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu; Kịp thời tham mưu Lãnh đạo KTNN trong việc xử lý kiến nghị về kết quả kiểm toán và những vấn đề khác liên quan đến nghiệp vụ kiểm toán theo sự phân công; Tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định theo các lĩnh vực kiểm toán cho công chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Công tác kiểm toán: Hoàn thành nhiệm vụ chủ trì các cuộc kiểm toán được giao; Chủ động phối hợp với các đơn vị trong Ngành về cử công chức tham gia kiểm toán.
 
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí với các nội dung, đánh giá của Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Vụ Pháp chế; đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2019 của Vụ, đặc biệt trong việc xây dựng và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN.
 
Để tăng cường hiệu quả hoạt động của Vụ trong năm 2020, các ý kiến góp ý đề nghị Vụ Pháp chế: Tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền pháp luật nói chung, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; Có kế hoạch kiểm tra thực hiện các VBPL, đặc biệt là văn bản quản lý trong Ngành; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác thẩm định báo cáo kiểm toán, đặc biệt thẩm định tính pháp lý của các báo cáo kiểm toán; Nghiên cứu xây dựng cẩm nang, nhận diện ngay từ đầu các vấn đề liên quan đến khiếu nại, khởi kiện liên quan đến hoạt động kiểm toán để giải quyết thống nhất, đồng bộ trong toàn Ngành khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN có hiệu lực thi hành…
 
Chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh biểu dương kết quả công tác trên các lĩnh vực công tác của Vụ, đặc biệt công tác xây dựng pháp luật. “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN được thông qua là kết quả quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của KTNN. Đó là nỗ lực của toàn Ngành, trong đó có vai trò nòng cốt của Vụ Pháp chế” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đồng tình với các nội dung của Báo cáo; đồng thời ủng hộ các đề xuất, kiến nghị của Vụ: Bổ sung thêm Kiểm toán viên nhà nước có kinh nghiệm chuyên môn về pháp luật, kiểm toán, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư xây dựng, doanh nghiệp theo chỉ tiêu biên chế được giao, đồng thời quan tâm công chức có nguyện vọng luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của những công chức đã công tác lâu năm tại Vụ Pháp chế; Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản tích cực đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đúng quy trình xây dựng VBQPPL và văn bản quản lý theo Chương trình xây dựng văn bản đã được ban hành; Chỉ đạo rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế phù hợp với yêu cầu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN liên quan đến khiếu nại, khởi kiện trong hoạt động kiểm toán.
 
Để triển khai tốt chương trình công tác năm 2020, Phó Tổng Kiểm toán yêu cầu Vụ Pháp chế: Tập trung nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN, đặc biệt là các quy định liên quan đến khiếu nại và khởi kiện đối với hoạt động của KTNN; Tiếp tục tham mưu, tham gia ý kiến vào các Luật liên quan đến hoạt động của KTNN (Luật Giám định tư pháp; Luật xử phạt vi phạm hành chính; Luật ban hành VBQPPL; Luật đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Công tác thẩm định kiểm toán tập trung vào thẩm định khía cạnh pháp lý của Báo cáo KTNN; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với cac đơn vị trong Ngành, nhất là trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, lồng ghép nâng cao kiến thức pháp luật của các đơn vị trong Ngành ; Tiếp tục đề cao, giữ gìn đoàn kết nhất trí trong nội bộ đơn vị, nâng cao ý thức nêu gương, ý thức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức đơn vị.
 
Thay mặt đơn vị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thanh Hải cảm ơn các ý kiến chỉ đạo Hội nghị của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. “Chúng tôi sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đóng góp để hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Vụ Pháp chế. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo KTNN và sự phối hợp của các đơn vị trong Ngành, tạo điều kiện để Vụ Pháp chế hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao” – Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu.
 
Nguồn cổng TTĐT KTNN

Bình Luận