Thứ Tư, 25/11/2020 - 20:20:41 Đường dây nóng: 096 774 2199

Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ Tư, 14/10/2020 18:05:00

(BKTO) - Đó là tên Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Trần Văn Hồng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV và ThS. Vũ Nhật Anh - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I đồng Chủ nhiệm. Đề tài được Hội đồng khoa học của KTNN tổ chức nghiệm thu vào ngày 14/10. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Quang cảnh buổi nghiệm thu Đề tài - Ảnh: Thùy Anh


Đề tài gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Thực trạng vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Định hướng và giải pháp vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ban Chủ nhiệm Đề tài cho biết: KTNN đã vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán. Theo đó, các thông tin chung về đơn vị được kiểm toán, đối tượng kiểm toán đã được thu thập và trình bày trên kế hoạch kiểm toán tổng quát. Đây là cơ sở cho việc xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán.

Bên cạnh đó, thủ tục phân tích sơ bộ một số khoản mục, nội dung, chỉ tiêu tài chính đã được vận dụng để nhận định ban đầu về đặc điểm, tình hình hoạt động của đơn vị và xác định trọng tâm kiểm toán. Bước đầu, các kế hoạch kiểm toán đã vận dụng cách tiếp cận việc đánh giá rủi ro kiểm toán và trọng yếu kiểm toán theo Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của KTNN đối với kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư...

Tuy nhiên, thực tiễn đánh giá rủi ro trong hoạt động kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình vẫn đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu cần phải hoàn thiện.
 

Đại diện Ban Chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu - Ảnh: Thùy Anh


Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong các lĩnh vực kiểm toán nói chung và kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình nói riêng cần được vận dụng ở cả 3 giai đoạn kiểm toán để đảm bảo hiệu quả.

Cụ thể, đối với giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, cần thực hiện: khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị, đối tượng được kiểm toán và các thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán; đánh giá rủi ro kiểm toán; xác định mục tiêu, nội dung (khoản mục, nội dung), phạm vi, giới hạn kiểm toán; xác định phương pháp và thủ tục kiểm toán; xác định địa điểm, thời hạn kiểm toán, nhân lực, kinh phí và các điều kiện vật chất cho hoạt động kiểm toán.

Giai đoạn thực hiện kiểm toán cần vận dụng phương pháp này trong quá trình thu thập thông tin để hoàn thiện kế hoạch kiểm toán chi tiết; thực hiện các thủ tục kiểm toán và thu thập bằng chứng kiểm toán; rà soát lại kết quả đánh giá rủi ro và sửa đổi trọng yếu trong quá trình kiểm toán; đánh giá sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán; tổng hợp sai sót phát hiện và ước tính sai sót tổng thể. Cuối cùng là vận dụng phương pháp nói trên trong giai đoạn lập và gửi báo cáo kiểm toán.

Ban Chủ nhiệm Đề tài cũng đã đề xuất các điều kiện về: pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự và hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình để thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề chung về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; đặc điểm hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và những vấn đề chung về kiểm toán dự án này dựa trên đánh giá rủi ro.

Đồng thời, Đề tài đã phân tích thực trạng vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán này trong hoạt động của KTNN; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện các phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. Kết quả nghiên cứu mới của Đề tài là cơ sở để KTNN biên soạn, ban hành văn bản hướng dẫn việc vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình để áp dụng trong toàn Ngành.

Để Đề tài hoàn thiện hơn, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng, bổ sung, sắp xếp nội dung cho hợp lý hơn.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Xuất sắc./.

THÙY ANH – KHÁNH LINH 

Bình Luận