Thứ Tư, 25/11/2020 - 8:52:39 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán

Thứ Ba, 21/07/2020 13:15:00

(BKTO) - Ngày 21/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 786/CĐ-KTNN về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Công điện nêu rõ: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm toán năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm quy định của KTNN, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Theo đó, các đơn vị cần bám sát mục tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2020 của ngành tại Công văn số 94/KTNN-TH ngày 20/01/2020 và các đề cương kiểm toán để tập trung thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, nguyên tắc tổ chức kiểm toán theo phương án được duyệt; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm trước. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu trong quá trình triển khai hoạt động kiểm toán, thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán, nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động kiểm toán; bám sát tình hình thực tế, duy trì tốt chế độ báo cáo tiến độ và kết quả kiểm toán; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng các cuộc kiểm toán; chú trọng việc thu thập bằng chứng kiểm toán đảm bảo các kết luận, kiến nghị chính xác, đúng quy định. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và uy tín của kiểm toán viên nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thành viên Đoàn kiểm toán phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, Quy chế hoạt động Đoàn kiểm toán, Chuẩn mực kiểm toán về đạo đức nghề nghiệp. Kiên quyết xử lý đối với các hành vi lợi dụng mối quan hệ kiểm toán để mưu cầu lợi ích riêng, như: xin việc, xin chương trình, dự án, hợp đồng... cho người thân, gia đình. Nghiêm cấm việc sách nhiễu, hách dịch, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; nghiêm cấm gặp gỡ đơn vị được kiểm toán ở ngoài trụ sở để bàn và giải quyết công việc nếu không có trong kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán; nghiêm cấm hành vi bỏ sót, cố tình làm sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán. Thủ trưởng đơn vị cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thủ trưởng các đơn vị cần chấp hành đúng quy định báo cáo định kỳ, đột xuất với lãnh đạo KTNN khi phát hiện vụ việc, sai phạm lớn trong quá trình kiểm toán để kịp thời chỉ đạo chuyển cơ quan điều tra làm rõ; trong quá trình kiểm toán yêu cầu đơn vị giải trình kịp thời các phát hiện sau khi báo cáo lãnh đạo KTNN. Báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả kiểm toán gửi lãnh đạo KTNN phụ trách đồng thời gửi Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Khi kết thúc thời gian kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (trước khi xét duyệt Hội đồng cấp vụ), thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước về kết quả, kiến nghị kiểm toán của cuộc kiểm toán theo các trọng tâm, mục tiêu, nội dung kiểm toán của kế hoạch kiểm toán.

"Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát đảm bảo thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã ban hành, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản kinh phí phục vụ đoàn kiểm toán đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc nhận hỗ trợ từ đơn vị được kiểm toán tiền thuê phòng nghỉ, tiền mua vé tàu, xe, máy bay, tiền ăn và chi phí khác" - Công điện nêu rõ.

Đ. KHOA

Bình Luận