Chủ Nhật, 16/5/2021 - 00:11:13 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.Lộc


Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9/2020 và Kế hoạch công tác tháng 10/2020, trong tháng 9, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong lĩnh vực kiểm toán, tính đến đầu tháng 10/2020, KTNN đã kết thúc 49/52 đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán (KHKT) đợt 2 và phát hành được 105 báo cáo kiểm toán; lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 52/53 KHKT đợt 3/2020.

KTNN đang hoàn thiện KHKT năm 2021 của KTNN sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan để gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV.

Vụ Tổng hợp đang tổ chức thẩm định dự kiến danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án kiểm toán năm 2021 của các KTNN chuyên ngành và khu vực. Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) thực hiện nhiệm vụ KSCLKT năm 2020 theo kế hoạch; phát hành 03 báo cáo KSCLKT đột xuất, 02 báo cáo KSCLKT trực tiếp; thực hiện kiểm soát việc tổ chức KSCLKT 02 Kiểm toán trưởng; xây dựng dự thảo Kế hoạch KSCLKT và các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, công tác xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý, công tác hợp tác quốc tế, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, công nghệ thông tin... tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả.

Báo cáo cũng nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Vụ Tổng hợp khẩn trương hoàn thiện KHKT năm 2021 để gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; hoàn thiện danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2021 báo cáo lãnh đạo KTNN; tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, đẩy mạnh công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành Quy trình kiểm toán của KTNN, sửa đổi, bổ sung Quy chế KSCLKT; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch KSCLKT và xây dựng các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và KSCLKT.

Vụ Pháp chế khẩn trương hoàn thiện các dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản của KTNN năm 2020; trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành Quy định giải quyết khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán; tích cực tham gia xây dựng các luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch; thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN, tiếp tục phối hợp với KTNN chuyên ngành III hoàn thiện Đề cương kiểm toán hợp tác nguồn nước lưu vực sông Mê Kông để lấy ý kiến các SAI; tiếp tục hiệu đính, biên tập các tài liệu chuyên môn đã dịch làm tài liệu tham khảo cho Ngành.
 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.Lộc


Tại Hội nghị, các ý kiến cũng tập trung đánh giá, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhất trí với nội dung báo cáo công tác trong tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10; đồng thời đánh giá cao những kết quả toàn Ngành đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc chấp hành quy định, quy trình kiểm toán.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch công tác của đơn vị, kế hoạch công tác của Ngành để triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của Ngành.

Vụ CĐ&KSCLKT cần tăng cường công tác KSCLKT; Thanh tra KTNN tiếp tục tăng cường thanh tra đột xuất siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được thực hiện nghiêm.

NGUYỄN LỘC - KHÁNH LINH

Bình Luận