Thứ Hai, 8/3/2021 - 00:46:44 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong phương pháp kiểm toán, góp phần tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh kỷ luật tài chính

Thứ Ba, 19/01/2021 13:55:00

(BKTO) - Đây là một trong những nội dung trong Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp thứ 52, tháng 01/2021 vừa được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ký ban hành.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo Kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của KTNN tại phiên họp của UBTVQH


Theo đó, UBTVQH đã tiến hành phiên họp thứ 52 từ ngày 11 đến 12/01/2021, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, để cho ý kiến về 01 dự thảo Nghị quyết liên tịch, các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân tối cao, KTNN và một số nội dung khác; đồng thời thông qua 09 Nghị quyết.

Liên quan đến nội dung về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của KTNN, Thông báo nêu rõ: UBTVQH nhất trí với báo cáo của KTNN và cho rằng, trong nhiệm kỳ 2016-2021, KTNN đã triển khai tích cực, bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp; thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật KTNN.

KTNN có nhiều đổi mới trong phương pháp kiểm toán, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh kỷ luật tài chính trong quản lý tài sản công và tài chính công, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; cung cấp nhiều thông tin để Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, KTNN đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác đối ngoại, làm tốt vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), thành viên của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế (INTOSAI), góp phần nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam.

UBTVQH cũng thống nhất với các hạn chế, tồn tại và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đã nêu trong báo cáo. UBTVQH đề nghị KTNN tiếp thu ý kiến của UBTVQH và ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, bám sát Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 để hoàn chỉnh báo cáo, trình Quốc hội khóa XIV xem xét tại Kỳ họp thứ 11./.

Đ. KHOA

Bình Luận